flunarizine

Samenstelling

Zie voor hulpstoffen de productinformatie van CBG/EMA of raadpleeg een apotheker.

Flunarizine (als dihydrochloride) Diverse fabrikanten

Toedieningsvorm
Capsule
Sterkte
5 mg

Sibelium (als dihydrochloride) Janssen-Cilag bv

Toedieningsvorm
Tablet
Sterkte
10 mg

Uitleg symbolen

XGVS Dit geneesmiddel is niet opgenomen in het geneesmiddelen vergoedings systeem (GVS).
OTC 'Over the counter', dit geneesmiddel is een zelfzorgmiddel.
Bijlage 2 Aan de vergoeding van dit geneesmiddel zijn bepaalde voorwaarden verbonden, die zijn vermeld op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering.
Aanvullende monitoring Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Extra aandacht wordt gevraagd voor onverwachte bijwerkingen. Meldt u dit via het meldformulier van het Lareb.

flunarizine vergelijken met een ander geneesmiddel.

Advies

Vertigo: Van geen enkel medicament is de werkzaamheid aangetoond bij de behandeling van (draai)duizeligheid (vertigo). Gebruik van medicatie, specifiek gericht op de duizeligheid, wordt daarom niet aanbevolen.

Als profylaxe van episodische migraine zijn metoprolol en candesartan (offlabel) middelen van eerste keus. Vervolgens komt amitriptyline als alternatief in aanmerking en in de tweedelijnszorg ook de anti-epileptica, topiramaat of valproïnezuur (alleen bij mannen, offlabel) en eventueel flunarizine. Bij profylaxe van chronische migraine in geval van medicatieovergebruikshoofdpijn eerst stoppen met het gebruik van alle hoofdpijnmedicatie gedurende 2–3 maanden (detoxificatie). Herevalueer na detoxificatie de primaire hoofdpijndiagnose en start zo nodig profylaxe voor episodische migraine of, indien toch sprake is van chronische migraine, met topiramaat of valproïnezuur (in de tweedelijnszorg).

Indicaties

  • Profylaxe van migraine bij volwassenen met frequente en ernstige aanvallen, die niet voldoende op een andere behandeling hebben gereageerd of waarbij een andere therapie aanleiding gaf tot onaanvaardbare bijwerkingen.

  • Vestibulaire vertigo ten gevolge van een vastgestelde functiestoornis van het vestibulaire systeem bij volwassenen.

Gerelateerde informatie

Doseringen

Klap alles open Klap alles dicht

Migraineprofylaxe

Volwassenen < 65 jaar

startdosis: 10 mg 1×/dag voor het slapen gaan. Onderhoudsdosering: als na 2 maanden een duidelijke verbetering is waargenomen, overschakelen op ander dosisschema: óf alternerende dosering (dagdosis om de dag) óf 5 dagen wel een dagdosis en daarna 2 dagen niet. Als er na de eerste 2 maanden behandeling geen duidelijke verbetering is, de behandeling staken.

Ouderen ≥ 65 jaar

5 mg 's avonds voor het slapen gaan.

Kinderen (offlabel)

Volgens de NVN-richtlijn 'Medicamenteuze behandeling van migraine en medicatieovergebruikshoofdpijn' (2017), zie Profylactische behandeling migraine op de richtlijnendatabase.nl: 5 mg 1×/dag, bij kinderen > 40 kg lichaamsgewicht opvoeren in 1 maand tot 10 mg 1×/dag; bij kinderen < 40 kg: max. 5 mg/dag.

Vertigo

Volwassenen < 65 jaar

startdosis: 10 mg 1×/dag voor het slapen gaan. Staak de behandeling als de symptomen onder controle zijn; dit is meestal binnen 2 maanden. Als er bij chronische vertigo binnen 1 maand geen verbetering is, de behandeling staken; staak bij proximale vertigo in dat geval binnen 2 maanden.

Ouderen ≥ 65 jaar

5 mg 's avonds voor het slapen gaan.

Behandelduur profylaxe van migraine: Bij een goed effect bij migraine de behandeling na 6 maanden staken en pas hervatten bij opnieuw optreden van de klachten.

Verminderde nierfunctie: een dosisaanpassing is niet nodig.

Verminderde leverfunctie: wees voorzichtig want flunarizine wordt voornamelijk in de lever afgebroken en gegevens over gebruik bij een verminderde leverfunctie ontbreken.

Staak de behandeling: bij optreden van depressieve symptomen, extrapiramidale stoornissen of andere onaanvaardbare bijwerkingen.

Bijwerkingen

Zeer vaak (> 10%): gewichtstoename.

Vaak (1-10%): slaperigheid, slapeloosheid, depressie, toegenomen eetlust, rinitis, maag-darmklachten, spierpijn, onregelmatige menstruatie, pijn in de borsten, vermoeidheid.

Soms (0,1-1%): apathie, angst, ongewone coördinatie, desoriëntatie, lethargie, paresthesie, rusteloosheid, traagheid, tinnitus, torticollis, hartkloppingen, hypotensie, darmobstructie, droge mond, hyperhidrose, spierspasmen, menorragie, menstruatiestoornis, oligomenorroe, borsthypertrofie, verminderd libido, (perifeer) oedeem, asthenie.

Verder: acathisie, bradykinesie, tandradfenomeen, dyskinesie, extrapiramidale stoornis, parkinsonisme, sedatie, tremor, verhoogde levertransaminasewaarden, erytheem, galactorroe.

Interacties

Gelijktijdig gebruik van alcohol en andere centraal depressieve stoffen versterkt het sederend effect.

Enzyminducerende anti-epileptica (zoals carbamazepine en fenytoïne) kunnen de plasmaconcentratie verlagen; hierdoor kan dosisaanpassing van flunarizine nodig zijn.

Gelijktijdige toediening van geneesmiddelen die de pH in de maag verhogen (zoals antacida of protonpompremmers) kan leiden tot een lagere biologische beschikbaarheid.

Zwangerschap

Teratogenese: Bij de mens, geen gegevens. Bij dieren geen schadelijke effecten.

Advies: uit voorzorg niet gebruiken.

Lactatie

Overgang in de moedermelk: Ja, bij dieren. Bij de mens onbekend.

Advies: Het geven van borstvoeding ontraden.

Contra-indicaties

  • depressie (in anamnese);
  • parkinsonisme of extrapiramidale stoornissen (in de anamnese).

Waarschuwingen en voorzorgen

Het effect treedt geleidelijk in binnen enige weken. Als binnen 2 maanden geen duidelijke verbetering is opgetreden, de behandeling staken.

Flunarizine is niet geschikt voor het onmiddellijk afbreken van een migraine- of Ménière-aanval.

Tijdens de behandeling regelmatig controleren op symptomen van een depressie of extrapiramidale stoornissen. Een onderliggende Ziekte van Parkinson kan worden gemaskeerd.

Bij afnemen van het therapeutisch effect, progressief toenemen van de lusteloosheid of bij symptomen van een depressie of extrapiramidale stoornis de therapie onmiddellijk staken. Door de lange eliminatiehalfwaardetijd zal het na staken nog een aantal weken duren voordat flunarizine volledig is uitgescheiden.

Wees voorzichtig bij ouderen vanwege meer kans op depressieve en extrapiramidale symptomen.

Niet gebruiken bij personen jonger dan 18 jaar, vanwege twijfels over de veiligheid bij deze groep.

Dit middel kan invloed hebben op de rijvaardigheid en het vermogen om machines te bedienen. Raadpleeg ‘Rij Veilig met Medicijnen’ van het IVM.

Overdosering

Neem voor informatie over een vergiftiging met flunarizine contact op met het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum.

Eigenschappen

Gefluorideerd cinnarizinederivaat. Remt de overmatige calcium-influx in glad spierweefsel en neuronen.

Kinetische gegevens

Resorptie goed (> 80%).
F verlaagd bij een hogere pH van de maag.
Eiwitbinding > 99%.
V d 78 l/kg. Het passeert de bloed-hersenbarrière snel; de concentratie in de hersenen is ca. 10× zo hoog als in plasma.
T max 2–4 uur. Steady-state plasmaspiegel na 5–6 weken. Groot 'first pass'-effect.
Metabolisering in de lever tot minstens 15 metabolieten; met name via CYP2D6.
Eliminatie vnl. via de gal met de feces.
T 1/2el sterk wisselend; meestal 5–15 uur na een eenmalige dosis; sommigen vertonen gedurende langere tijd (tot 30 dagen) een meetbare plasmaconcentratie, mogelijk als gevolg van herverdeling vanuit weefsels.

Uitleg afkortingen

F biologische beschikbaarheid (fractie van de dosis die in de systemische circulatie verschijnt)
T max tijdsduur tot maximale bloedspiegel na toediening
V d verdelingsvolume (fictief volume waarin een geneesmiddel zich verdeelt over het lichaam)
T 1/2 plasmahalfwaardetijd (tijd die nodig is om een bepaalde plasmaconcentratie te halveren)
T 1/2el plasmahalfwaardetijd in de eliminatiefase, terminale halfwaardetijd

Groepsinformatie

flunarizine hoort bij de groep vertigomiddelen.

Kosten

Kosten laden…

Zie ook

Geneesmiddelgroep

Indicaties

Externe links