Samenstelling

Quinsair (hemihydraat) Chiesi Pharmaceuticals bv

Toedieningsvorm
Vernevelvloeistof
Sterkte
100 mg/ml
Verpakkingsvorm
ampul 3 ml

Uitleg symbolen

Dit geneesmiddel is niet opgenomen in het geneesmiddelen vergoedings systeem (GVS).
'Over the counter', dit geneesmiddel is een zelfzorgmiddel.
Aan de vergoeding van dit geneesmiddel zijn bepaalde voorwaarden verbonden, die zijn vermeld op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering.
Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Extra aandacht wordt gevraagd voor onverwachte bijwerkingen. Meldt u dit via het meldformulier van het Lareb.

Advies

Bij de behandeling van chronische longinfecties door Pseudomonas aeruginosa bij volwassenen met cystische fibrose is de standaardbehandeling tobramycine of colistine per inhalatie, aangevuld met azitromycine per os. Levofloxacine lijkt in een vergelijkend onderzoek even effectief als tobramycine, maar de ervaring is beperkt.

Indicaties

  • Behandeling van chronische longinfecties als gevolg van Pseudomonas (aeruginosa) bij een volwassene met cystische fibrose.

Dosering

Klap alles open Klap alles dicht

Chronische longinfecties door Pseudomonas aeruginosa bij cystische fibrose:

Volwassenen:

Één gehele ampul toedienen (komt overeen met de toediening van 240 mg levofloxacine; er zit enige overmaat in de ampul) iedere 12 uur per inhalatie gedurende 28 dagen, gevolgd door 28 dagen zonder behandeling. Behandelduur: de cyclische therapie voortzetten zo lang er klinisch baat bij is.

Bij vergeten van een dosis deze alsnog innemen als dit minimaal 8 uur vóór het volgende gebruikelijke tijdstip van innemen bemerkt wordt. Indien het binnen de 8 uur voor het volgende gebruikelijke tijdstip wordt bemerkt, de gemiste dosis niet meer inhalen. Maximaal één dosis inhaleren om de overgeslagen dosis te compenseren.

Bij gebruik van meerdere soorten inhalatietherapieën deze toedienen in deze volgorde:

  • een bronchodilatator;
  • dornase-α;
  • technieken toepassen om de luchtwegen vrij te maken;
  • levofloxacine inhalatie;
  • inhalatiecorticosteroïden.

Levofloxacine alleen gebruiken met de meegeleverde Zirela handvernevelaar, aangesloten op een eBase-regelaar of eFlow-rapid-besturingseenheid.

Bijwerkingen

Zeer vaak (> 10 %): (productieve) hoest (54%), dyspneu, verandering in volume en viscositeit van bronchiale secretie, hemoptoë. Smaakstoornis (30%), anorexie. Vermoeidheid, asthenie, afgenomen bewegingstolerantie. Afgenomen FEV. Gewichtsafname.

Vaak (1-10%): dysfonie. Koorts. Misselijkheid, braken, buikpijn, diarree, obstipatie. Slapeloosheid. Hoofdpijn, duizeligheid. Oorsuizen. Huiduitslag. Artralgie, myalgie. Vulvovaginale schimmelinfectie. Stijging in bloedwaarden van ASAT, ALAT, glucose, creatinine. Verandering in bloedglucosespiegel. Verminderde longfunctietest.

Soms (0,1-1%): bronchospasme, bronchiale hyperreactiviteit, obstructieve luchtweg-aandoening. Tachycardie, verlengde QT-tijd. Overgevoeligheid. Kokhalzen, dyspepsie, flatulentie. Hepatitis. Nierfalen. Angst, depressie. Hyposmie, somnolentie. Stoornis in gezicht- of hoorvermogen. Urticaria, jeuk. Tendinitis, costochondritis, gewrichtsstijfheid. Orale schimmelinfectie. Anemie, neutropenie. Verhoogde waarden van alkalisch fosfatase, bilirubine, eosinofielentelling. Verlaagd aantal trombocyten.

Verder zijn ook bijwerkingen mogelijk zoals die zijn beschreven bij de systemische toediening, zie levofloxacine#bijwerkingen.

Interacties

Wees voorzichtig met de combinatie met geneesmiddelen die QT-verlenging geven (zoals klasse Ia- en III-anti-aritmica, antipsychotica, tricyclische antidepressiva, sommige antibiotica (bv. macroliden), imidazoolderivaten (o.a. antimycotica), niet-sederende antihistaminica).

Gelijktijdig gebruik van levofloxacine met theofylline, NSAID's of andere middelen die de convulsiedrempel verlagen kan de kans op stimulatie van het centrale zenuwstelsel en convulsies vermeerderen.

Gelijktijdig gebruik met orale anticoagulantia kan de INR doen toenemen.

Levofloxacine kan de bloedglucosespiegel beïnvloeden; bij combinatie met bloedglucoseverlagende middelen (insuline, orale middelen zoals glibenclamide) de bloedglucosespiegel nauwgezet controleren (in ieder geval tijdens de eerste periode van de behandeling).

De bloedspiegel van ciclosporine kan toenemen.

Zwangerschap

Teratogenese: In de beperkte hoeveelheid gegevens over systemisch gebruik van fluorchinolonen tijdens het 1e trimester is geen kanstoename te zien van ernstige misvormingen of van andere nadelige effecten op de zwangerschap. Bij dieren kunnen fluorchinolonen kraakbeen- en gewrichtsafwijkingen veroorzaken.
Advies: Gebruik is gecontra-indiceerd.

Lactatie

Overgang in de moedermelk: Onbekend. Andere fluorchinolonen (waaronder ofloxacine) gaan echter over in de moedermelk.
Farmacologisch effect: Bij de behandeling met fluorchinolonen is er een risico van aantasting van het gewichtsdragend kraakbeen tijdens de groeiperiode.
Advies: Het gebruik van dit geneesmiddel of het geven van borstvoeding is gecontra-indiceerd.

Contra-indicaties

  • overgevoeligheid voor (fluor)chinolonen;
  • epilepsie;
  • een voorgeschiedenis van peesaandoeningen gerelateerd aan het gebruik van (fluor)chinolonen.

Zie voor meer contra-indicaties de rubrieken Zwangerschap en Lactatie.

Waarschuwingen en voorzorgen

Kruisresistentie tussen levofloxacine en andere fluorchinolonen is waargenomen.

Wees voorzichtig bij een verhoogde neiging tot het ontwikkelen van epileptische aanvallen, G6PD-deficiëntie (i.v.m. risico van hemolytische anemie), bij verminderde leverfunctie (vanwege de bijwerkingen op de lever), bij een psychiatrische aandoening (ook in de voorgeschiedenis, vanwege de kans op psychotische reacties), myasthenia gravis (ook in de voorgeschiedenis, vanwege de kans op respiratoire insufficiëntie), en bij risicofactoren voor verlenging van het QT–interval (zoals bradycardie, hypokaliëmie, hypomagnesiëmie, hypocalciëmie, cardiale aritmie, hartfalen, comedicatie met geneesmiddelen die QT-interval verlengen (zie rubriek Interacties), congenitale of verworven QT-verlenging.

Bij optreden van acute symptomatische bronchospasmen tijdens de toediening kan er baat zijn bij een kortwerkende bronchodilatator per inhalatie (15 min tot 4 uur tevoren), alvorens volgende doses worden toegediend. Bij klinische significante hemoptoë rekening houden met het risico van verder opwekken van hemorragie.

Als zich symptomen van een leverziekte ontwikkelen zoals icterus, donkere urine, jeuk, anorexie of een gevoelige buik de behandeling staken.

Tevens de behandeling staken bij het optreden van tekenen van neuropathie om onomkeerbare effecten te voorkómen.

Bij ernstige of aanhoudende en/of bloederige diarree tijdens of na de behandeling de diagnose pseudomembraneuze colitis overwegen.

Bij ontstaan of verergering van afwijkingen van het gezichtsvermogen of enig ander effect op de ogen onmiddellijk een oogarts consulteren.

De behandeling onmiddellijk staken bij vermoeden van een tendinitis (vanwege de kans op een peesruptuur, meestal betreft dit de achillespees). Tendinitis en peesruptuur kunnen optreden binnen 48 uur na het begin van de behandeling tot verschillende maanden na staken ervan. Er is meer kans op tendinitis bij ouderen en bij comedicatie met corticosteroïden.

Tijdens de behandeling en gedurende 48 uur erna blootstelling aan natuurlijk of kunstmatig zonlicht vermijden, vanwege de kans op fotosensibilisatie.

Levofloxacine per inhalatie wordt niet aangeraden bij een ernstige nierinsufficiëntie (creatinineklaring < 20 ml/min).

Levofloxacine kan fout-positieve resultaten veroorzaken bij laboratoriumbepalingen van opiaten in de urine en fout-negatieve resultaten geven bij de bacteriologische diagnose van tuberculose.

De veiligheid en werkzaamheid bij kinderen (< 18 jaar) zijn nog niet vastgesteld.

Eigenschappen

Gefluorideerde chinolonverbinding. Levofloxacine is de actieve stereo-isomeer (L-isomeer) van het racemisch mengsel ofloxacine. Fluorchinolonen hebben een bactericide werking en beïnvloeden de DNA-synthese door remming van het bacteriële DNA-gyrase en topo-isomerase IV.

Bij de Pseudomonas aeruginosa kan een verworven resistentie vóórkomen. Kruisresistentie tussen levofloxacine en andere fluorchinolonen is waargenomen.

Kinetische gegevens

Fca. 50%, met echter een grote variabiliteit.
T max0,5–1 uur.
V dca. 3,6 l/kg.
Metaboliseringgeïnhaleerd levofloxacine wordt systemisch geabsorbeerd en daarna in zeer beperkte mate (< 5%) gemetaboliseerd.
Eliminatievnl. via de urine.
T 1/2elca. 6–8 uur. De halfwaardetijd neemt toe bij een creatinineklaring < 50 ml/min.

Uitleg afkortingen

F biologische beschikbaarheid (fractie van de dosis die in de systemische circulatie verschijnt)
T max tijdsduur tot maximale bloedspiegel na toediening
V d verdelingsvolume (fictief volume waarin een geneesmiddel zich verdeelt over het lichaam)
T 1/2 plasmahalfwaardetijd (tijd die nodig is om een bepaalde plasmaconcentratie te halveren)
T 1/2el plasmahalfwaardetijd in de eliminatiefase, terminale halfwaardetijd

Groepsinformatie

levofloxacine (inhalatie) hoort bij de groep fluorochinolonen.

Kosten

Kosten laden…

Zie ook