alemtuzumab

Samenstelling

Lemtrada XGVS Genzyme Europe bv

Toedieningsvorm
Concentraat voor oplossing voor infusie
Sterkte
10 mg/ml
Verpakkingsvorm
flacon 1,2 ml

Uitleg symbolen

XGVS Dit geneesmiddel is niet opgenomen in het geneesmiddelen vergoedings systeem (GVS).
OTC 'Over the counter', dit geneesmiddel is een zelfzorgmiddel.
Bijlage 2 Aan de vergoeding van dit geneesmiddel zijn bepaalde voorwaarden verbonden, die zijn vermeld op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering.
Aanvullende monitoring Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Extra aandacht wordt gevraagd voor onverwachte bijwerkingen. Meldt u dit via het meldformulier van het Lareb.

alemtuzumab vergelijken met een ander geneesmiddel.

Advies

(Peg)interferon β, glatirameer, teriflunomide, dimethylfumaraat zijn eerstelijns ziekte-modificerende behandelingen (DMT's, disease modifying therapies) voor de onderhoudsbehandeling van ambulante patiënten (EDSS 0–5) met 'relapsing remitting' multipele sclerose (RRMS). Ze verminderen de frequentie van de exacerbaties, nieuwe laesies gezien bij beeldvormend onderzoek en hebben mogelijk een gunstig effect op de ziekteprogressie. Over de effecten op de lange termijn is onvoldoende bekend.

Cladribine, fingolimod en natalizumab zijn tweedelijns DMT’s bij RRMS en alemtuzumab is voorlopig een derdelijns DMT. Ze zijn over het algemeen werkzamer dan de eerstelijnsmiddelen. De toepassing is echter risicovoller.

Op grond van het risico van ernstige bijwerkingen tot vier jaar na de laatste infusie komt alemtuzumab alleen in aanmerking bij ernstige, hoog actieve RRMS (zie rubriek indicaties) én als zowel patiënt en behandelaar zich vastleggen in een follow-up traject waarin o.a. gedurende ten minste vier jaar na de laatste infusie maandelijkse controle is gegarandeerd. De toepassing moet vanwege de mogelijke (ernstige) bijwerkingen en het intensieve vervolgtraject beperkt worden tot centra waar voldoende MS expertise aanwezig is. Van voordeel is dat men bij een groot deel van de patiënten kan volstaan met twee kuren en dat daarna geen chronische behandeling meer nodig is. Over de effecten op de langere termijn is onvoldoende bekend.

Indicaties

Let op: Er is een inperking van de indicatie op grond van de uitkomsten van een onderzoek door EMA (uitgevoerd door PRAC) naar de veiligheid van alemtuzumab, zie ook de rubriek Bijwerkingen.

Indicatie voor nieuwe patiënten volgens het advies (31-10-2019) van PRAC:

  • Volwassenen met zeer actieve 'relapsing remitting' multipele sclerose (RRMS),
    • ondanks een volledigee en geschikte behandeling met ten minste één ziektemodificerend middel, of
    • bij snel ontwikkelende ernstige RRMS (in 1 jaar minimaal twee invaliderende schubs én nieuwe schade op hersen-MRI, vergeleken met een eerdere hersen-MRI).

Patiënten die worden behandeld met alemtuzumab en die voordeel van de behandeling ervaren, kunnen de behandeling in overleg met de behandelaar voortzetten.

Gerelateerde informatie

Dosering

Premedicatie vooraf: geef op de eerste 3 dagen van elke kuur direct vooraf aan de infusie premedicatie met een corticosteroïd; deze bestond in de onderzoeken bij MS uit 1000 mg methylprednisolon. Overweeg verder premedicatie met een analgeticum (paracetamol) en/of een antihistaminicum. Vanaf de eerste dag van elke kuur en gedurende ten minste 1 maand na behandeling is orale profylaxe tegen herpes infectie aangewezen; in de MS onderzoeken gebruikte men aciclovir 200 mg 2×/dag.

Klap alles open Klap alles dicht

Actieve RRMS:

Volwassenen:

Aanbevolen behandeling: 2 behandelkuren via i.v.–infusie 12 mg/dag in ca. 4 uur, indien nodig gevolgd door max. 2 extra behandelkuren. Eerste behandelkuur: 12 mg/dag gedurende 5 opeenvolgende dagen; na 12 maanden de tweede behandelkuur van 12 mg/dag gedurende 3 opeenvolgende dagen. Een vergeten dosis mag niet worden toegediend op dezelfde dag als een volgende geplande dosis. Indien nodig – bij patiënten met MS-ziekteactiviteit, vastgesteld door klinische testen of beeldvormende technieken – max. 2 extra behandelkuren overwegen. Derde of vierde behandelkuur: 12 mg/dag gedurende 3 opeenvolgende dagen ten minste 12 maanden na de eerdere behandelkuur.

Verleng zo nodig de infusieduur bij aanhoudende acute infusiereacties.

Veiligheidsfollow-up van patiënten is nodig vanaf de eerste behandelkuur tot 48 maanden na de laatste infusie van de laatste gegeven behandelkuur; zie rubriek Waarschuwing/Voorzorgen.

Bijwerkingen

Zeer vaak (> 10%): bovensteluchtweginfectie, urineweginfectie, leukopenie, lymfopenie, incl. neutropenie, ziekte van Basedow, hyperthyreoïdie, hypothyreoïdie, hoofdpijn, tachycardie, overmatig blozen, misselijkheid, urticaria, (gegeneraliseerde) huiduitslag, pruritus, koorts, vermoeidheid.

Vaak (1-10%): herpes-zoster-infectie, infectie van de ondersteluchtwegen, gastro-enteritis, orale candidiase, vulvovaginale candidiase, influenza, oorinfectie, pneumonie, vaginale infectie, tandinfectie, huidpoliepen, lymfadenopathie, immuungemedieerde trombocytopenische purpura (ITP), trombocytopenie, verhoogd aantal witte bloedcellen, anemie, hematocriet verlaagd, leukocytose, 'cytokine release syndrome', hypersensitiviteit (incl. anafylaxie), autoimmune thyreoïditis (incl. subacute thyreoïditis), struma, schildklierautoantistoffen-positief, slapeloosheid, angst, depressie, MS-relaps, duizeligheid, hypo-esthesie, paresthesie, tremor, dysgeusie, migraine, conjunctivitis, endocriene oftalmopathie, wazig zien, vertigo, bradycardie, hartkloppingen, hypotensie, hypertensie, dyspneu, hoesten, bloedneus, hik, orofaryngeale pijn, astma, abdominale pijn, braken, diarree, dyspepsie, stomatitis, verhoogd ASAT, erytheem, ecchymose, alopecia, hyperhidrose, acne, dermatitis, spierpijn, -zwakte, artralgie, rugpijn, pijn (in extremiteit), spierspasmen, nekpijn, skeletspierpijn, proteïnurie, hematurie, menorragie, onregelmatige menstruatie, pijn op de borst, rillingen, perifeeroedeem, asthenie, influenza-achtige ziekte, malaise, pijn op infuusplaats, verhoogd creatinine in bloed, kneuzing, ernstige infusiegerelateerde reacties (als hoofdpijn, koorts, uitslag, tachycardie, atriumfibrillatie, misselijkheid, pijn op de borst en hypotensie).

Soms (0,1-1%): onychomycose, huidschimmelinfectie, tonsillitis, acute sinusitis, cellulitis, pneumonitis, tuberculose, infectie met cytomegalievirus, pancytopenie, hemolytische anemie, afgenomen eetlust, hyperesthesie, spanningshoofdpijn, dubbelzien, oorpijn, atriumfibrillatie, keelirritatie, obstipatie, gastro-oesofageale refluxziekte, gingiva-bloeding, droge mond, dysfagie, gastro-intestinale ziekte, rectaal bloedverlies, cholecystitis (incl. acalculeuze cholecystitis en acute acalculeuze cholecystitis), blaar, huidlaesie, gezwollen gezicht, eczeem, -skeletspierstijfheid, nierstenen, ketonurie, neuropathieën (incl anti-GBM-ziekte) cervixdysplasie, amenorroe, gewichtsverandering, afname rode bloedcellen, positief op bacteriële test, toename bloedglucose, toename gemiddeld celvolume.

Zelden (0,01-0,1%): hemofagocytaire lymfohistiocytose (HLH).

Verder zijn gemeld: listeriosis of Listeria-meningitis. Infusiegerelateerde reacties als atriumfibrilleren en anafylaxie. Beroerte (incl. ischemische en hemorragische beroerte), cervicocefale arteriële dissectie, myocardinfarct, alveolaire bloeding zijn meestal gemeld 1-3 dagen na infusie.

Nieuw bevonden ernstige bijwerkingen, op grond waarvan de EMA de indicatie heeft ingeperkt: ernstige cardiovasculaire reacties, auto-immuun hepatitis en hemofagocytaire lymfohistiocytose (HLH).

Interacties

Niet gelijktijdig gebruiken met of na anti-neoplastische of andere immunosuppressieve therapie vanwege kans op immuniteitsonderdrukking.

Tijdens en kort na behandeling geen levende virale vaccins toedienen; patiënten ten minste 6 weken vóór de start van de behandeling immuniseren.

Interactie-onderzoek bij MS ontbreekt. In de klinische studies moest 4 weken voor de start van de behandeling eventueel gebruik van interferon-β of glatirameer zijn gestaakt.

Zwangerschap

Alemtuzumab passeert waarschijnlijk, evenals IgG, de placenta.
Teratogenese: Bij dieren, schadelijk gebleken. Bij de mens, onvoldoende gegevens.
Advies: Alleen op zeer strikte indicatie gebruiken.
Overige: Een vruchtbare vrouw dient adequate anticonceptieve maatregelen te nemen tijdens en ten minste 4 maanden na de kuur.

Lactatie

Overgang in de moedermelk: Onbekend (bij de mens). Ja (bij dieren).
Advies: Het geven van borstvoeding ontraden tijdens en gedurende ten minsten 4 maanden na de laatste infusie.

Contra-indicaties

  • HIV (humaan immunodeficiëntievirus)-infectie;
  • een actieve infectie.

Waarschuwingen en voorzorgen

Stel bij patiënten met een actieve infectie de behandeling uit totdat de infectie volledig onder controle is. Onderzoek vóór start van de therapie alle patiënten volgens lokale richtlijnen op zowel actieve als inactieve (latente) tuberculose-infecties. Infecties met cytomegalievirus (CMV) incl. reactivatie van CMV zijn gemeld, meestal binnen 2 maanden na toediening; overweeg vóór de start van de behandeling een evaluatie van de immuunserostatus volgens lokale richtlijnen. Bij vrouwelijke patiënten wordt een jaarlijkse screening op het humaan papillomavirus aanbevolen. Overweeg screening voor aanvang van behandeling bij patiënten met veel kans op een HBV- en/of HCV-infectie. Wees voorzichtig bij dragers van het HBV en/of HCV, vanwege de kans op onomkeerbare leverschade door een mogelijke virusreactivatie. Test voor aanvang van de behandeling patiënten die geen waterpokken hebben gehad en die niet zijn gevaccineerd tegen het varicella-zostervirus (VZV), op antilichamen tegen VZV; overweeg VZV-vaccinatie bij antilichaamnegatieve patiënten; stel vervolgens het begin van de behandeling tot 6 weken na de vaccinatie uit. Om de kans op listeriosis (listeria meningitis) te verminderen gedurende 2 weken voor de behandeling tot ten minste 1 maand erna het eten van rauw of ongaar vlees, niet-gepasteuriseerde melkproducten als zachte kazen vermijden. Adviseer patiënten symptomen van een infectie te melden en van pneumonitis, zoals dyspneu, hoest, piepende ademhaling, pijn of beklemd gevoel op de borst en ophoesten van bloed.

Niet gebruiken bij inactieve ziekte of bij patiënten stabiel op de huidige behandeling. Patiënten vooraf informeren over de voordelen en risico's en laten instemmen met een follow-up van 48 maanden na de laatste infusie van de laatst gegeven behandelkuur.

Wees voorzichtig bij auto-immuunziekten anders dan MS en bij een vooraf bestaande en/of actieve maligniteit.

Veiligheidsfollow-up: voer vóór start van de behandeling en vervolgens eenmaal per maand gedurende 48 maanden na de laatste infusie, een volledige bloedtelling met differentiële telling uit, een microscopische urineanalyse en serumcreatininespiegel-bepaling. Doe deze testen vervolgens op basis van klinische bevindingen die wijzen op ITP of nefropathieën. Start bij klinisch significante wijzigingen ten opzichte van de uitgangswaarde van serumcreatinine, onverklaarde hematurie en/of proteïnurie, onderzoek naar nefropathieën en verwijs onmiddellijk door naar een gespecialiseerde arts. Vroege detectie en behandeling van nefropathieën en van ITP kunnen het risico op een slechte uitkomst verkleinen. De patiënt dient bij symptomen van ITP als snelle vorming van blauwe plekken, petechiën, spontane mucocutane bloeding (bv. bloedneus, haemoptysis), heviger dan normale of onregelmatige menstruele bloeding medische hulp te vragen. Mogelijke risico´s gekoppeld aan herbehandeling na het optreden van ITP zijn niet bekend. Haemoptysis kan ook een indicatie zijn voor het Goodpasture-syndroom. Bij verdenking van ITP een volledige bloedtelling uitvoeren.

Voer vóór aanvang van de behandeling en vervolgens om de 3 maanden tot 48 maanden na de laatste infusie, schildklierfunctietesten uit. Doe na deze periode deze testen op basis van aanwijzingen voor schildklierdisfunctie.

Infusiegerelateerde reacties treden vaker op tijdens de eerste kuur dan tijdens de volgende kuren. Premedicatie kan de effecten van infusiegerelateerde reacties verminderen; zie ook de rubriek Dosering. Observeer patiënten tijdens en gedurende 2 uur na infusie op infusiegerelateerde reacties. Start de juiste symptomatische behandeling bij een optreden van infusiegerelateerde reacties. Verleng de infusietijd bij aanhouden van acute infusiereacties. Overweeg de intraveneuze infusie onmiddellijk te staken bij ernstige infusiegerelateerde reacties.

Auto-immuunhepatitis (incl fatale gevallen) en leverschade. Controleer vóór en tijdens behandeling de leverfunctie. Informeer patiënten over het risico op leverschade en andere ernstige bijwerkingen. Na optreden van symptomen van leverschade alemtuzumab alleen na zorgvuldige afweging opnieuw toedienen.

Controleer tijdens behandeling vitale functies, incl. de bloeddruk, vóór en tijdens de infusie. Bij klinisch relevante veranderingen in de vitale functies het infuus stopzetten en aanvullend onderzoek, (o.a. een ECG) overwegen.

Acute acalculeuze cholecystitis, een aandoening die gepaard kan gaan met hoge morbiditeit en mortaliteit, is gemeld binnen 24 uur tot 2 maanden na de infusie met alemtuzumab. Bij vermoeden van acute acalculeuze cholecystitis (met symptomen buikpijn koorts, misselijkheid en braken) evalueer en behandel onmiddellijk.

Er zijn geen onderzoeksgegevens bij patiënten ouder dan 61 jaar. De veiligheid en werkzaamheid bij kinderen (< 18 j.) en lever- en nierfunctiestoornissen is niet onderzocht.

Extra voorzorgen tijdens de herbeoordeling door EMA: Wees terughoudend met het gebruik bij nieuwe patiënten. Wees ook alert op bijwerkingen op hart, bloedvaten, long en lever. Patiënten dienen onmiddellijk medische hulp te zoeken bij de volgende symptomen na het infuus: pijn op de borst; moeite met ademhalen; ophoesten van bloed; een scheve mond; plotselinge ernstige hoofdpijn, krachtsverlies aan één zijde; problemen met praten of nekpijn; een gele huid of ogen; donkere urine; snel bloeden of blauwe plekken krijgen; koorts met opgezwollen klieren; blauwe plekken en huiduitslag.

De PRAC meent (in het advies van 31 okt 2019) dat alemtuzumab niet langer moet worden toegepast bij patiënten met bepaalde hart-, vaatziekten en bloedingsstoornissen en bij patiënten met auto-immuunziekten anders dan MS.

Overdosering

Neem voor informatie over een vergiftiging met alemtuzumab contact op met het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum.

Eigenschappen

Gehumaniseerd IgG1-κ monoklonaal antilichaam dat specifiek gericht is tegen 21–28 kD oppervlakteglycoproteïne CD52, dat in hoge concentratie voorkomt op B-lymfocyten en T-lymfocyten en in lagere concentratie op natural killer-cellen, monocyten en macrofagen. Door binding van alemtuzumab aan CD52 ontstaat lysis van lymfocyten via complement-fixatie en antilichaamafhankelijke celgemedieerde cytotoxiciteit. Het werkingsmechanisme bij MS, is nog nietgeheel verklaard; immunomodulerende effecten via depletie en repopulatie van lymfocyten spelen waarschijnlijk een rol. Na elke behandelkuur is er depletie van circulerende T- en B-lymfocyten (laagste waarden die na 1 maand), waarna door repopulatie van lymfocyten de B-cellen meestal binnen 6 maanden zijn aangevuld, maar het aantal CD3+- en CD4+ -lymfocyten 12 maanden na behandeling nog niet terug op de referentiewaarde is. Bij circa 40% van de patiënten bereikte het totaal aantal lymfocyten 6 maanden na elke behandelkuur de ondergrens van de normaalwaarde (LLN); bij circa 80% 12 maanden na elke kuur.

Kinetische gegevens

T maxdag 5 (eerste kuur); dag 3 (tweede kuur).
Metaboliseringafbraak tot kleine peptiden en afzonderlijke aminozuren door proteolytische enzymen.

Uitleg afkortingen

F biologische beschikbaarheid (fractie van de dosis die in de systemische circulatie verschijnt)
T max tijdsduur tot maximale bloedspiegel na toediening
V d verdelingsvolume (fictief volume waarin een geneesmiddel zich verdeelt over het lichaam)
T 1/2 plasmahalfwaardetijd (tijd die nodig is om een bepaalde plasmaconcentratie te halveren)
T 1/2el plasmahalfwaardetijd in de eliminatiefase, terminale halfwaardetijd

Groepsinformatie

alemtuzumab hoort bij de groep MS-middelen.

Kosten

Kosten laden…

Zie ook

Geneesmiddelgroep

Indicaties

Externe links