ethosuximide

Samenstelling

Zie voor hulpstoffen de productinformatie van CBG/EMA of raadpleeg een apotheker.

Ethymal Apotex Europe Ltd

Toedieningsvorm
Capsule, maagsapresistent
Sterkte
250 mg
Toedieningsvorm
Stroop
Sterkte
62,5 mg/ml
Verpakkingsvorm
250 ml

Uitleg symbolen

XGVS Dit geneesmiddel is niet opgenomen in het geneesmiddelen vergoedings systeem (GVS).
OTC 'Over the counter', dit geneesmiddel is een zelfzorgmiddel.
Bijlage 2 Aan de vergoeding van dit geneesmiddel zijn bepaalde voorwaarden verbonden, die zijn vermeld op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering.
Aanvullende monitoring Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Extra aandacht wordt gevraagd voor onverwachte bijwerkingen. Meldt u dit via het meldformulier van het Lareb.

ethosuximide vergelijken met een ander geneesmiddel.

Advies

Bij kinderen met absences is ethosuximide het middel van eerste keus als onderhoudsbehandeling. Bij een toegenomen kans op gegeneraliseerde tonisch-klonische aanvallen bij kinderen of als ethosuximide niet wordt verdragen heeft valproïnezuur de voorkeur.

Indicaties

  • Absences (petit-mal-aanval).

Gerelateerde informatie

Dosering

Bij dit geneesmiddel wordt (tevens) gedoseerd op geleide van de bloedspiegel; zie voor meer informatie hierover op Ethosuximide van tdm-monografie.org.

Klap alles open Klap alles dicht

Absences:

Volwassenen en kinderen

ouder dan 6 jaar: begindosis 250 mg 2×/dag en afhankelijk van de reactie geleidelijk verhogen met 125 mg iedere 4–7 dagen tot optimale dosering; max. 1,5–2 g/dag in 3–4 doses.

Kinderen:

3–6 jaar: begindosis 125 mg 2×/dag; max. 1 g/dag;

jonger dan 3 jaar: begindosis 10 mg/kg lichaamsgewicht/dag in 1–2 doses;

onderhoudsdosering 20–40 mg/kg/dag in 1–2 doses. Max. 1 g/dag.

Toedieningsinformatie: De capsule en de stroop zo nodig met wat water innemen.

Bijwerkingen

Zeer vaak (> 10%): Slaperigheid, hoofdpijn, duizeligheid, misselijkheid, braken.

Minder frequent: gedragsstoornissen, opwindingstoestanden, psychische veranderingen (psychose).

Zelden : veranderingen in het bloedbeeld, zoals aplastische anemie, agranulocytose, leukopenie, pancytopenie en eosinofilie. Enkele gevallen van SLE, Stevens-Johnsonsyndroom.

Bijwerkingen waarvoor een verlaging van de dosering nodig is, zouden bij spiegels > 160 microg/ml voorkomen.

Bij gecombineerde vormen van epilepsie kan ethosuximide gegeneraliseerde insulten provoceren.

Interacties

Bij combinatie met andere anti-epileptica de dosering van beiden aanpassen op geleide van de reactie.

Gelijktijdig gebruik met alcohol of stoffen met sederende eigenschappen vermijden, vanwege depressie van het CZS.

Ritonavir, elvitegravir, lopinavir remmen de metabolisering. Isoniazide kan de bloedspiegel verhogen.

Zwangerschap

Teratogenese: Bij de mens onvoldoende gegevens. Bij dieren schadelijk gebleken.

Advies: Alleen op strikte indicatie gebruiken; indien mogelijk als monotherapie en in zo laag mogelijke dosering onder controle van de plasmaspiegel. Zie ook: Farmacologie#zwangerschap en lactatie.

Overig: In het algemeen is het niet gewenst tijdens zwangerschap een anticonvulsieve therapie te staken.

Lactatie

Overgang in de moedermelk: Ja, in dusdanige hoeveelheden dat een subtherapeutische serumconcentratie bij de zuigeling kan ontstaan.

Advies: Borstvoeding wordt ontraden.

Contra-indicaties

  • voorzichtigheid is geboden bij lever- of nierfunctiestoornissen.

Waarschuwingen en voorzorgen

Zowel het overgaan van bestaande medicatie op ethosuximide, als het staken van ethosuximide, dient geleidelijk te gebeuren.

Regelmatig het bloedbeeld controleren, zeker bij lever- of nierfunctiestoornis, beenmergdepressie en trombocytopenie.

Regelmatig controleren op teken van suïcidale ideevorming en gedrag.

Dit middel kan invloed hebben op de rijvaardigheid en het vermogen om machines te bedienen. Raadpleeg ‘Rij Veilig met Medicijnen’ van het IVM.

Overdosering

Zie voor symptomen en behandeling vergiftigingen.info.

Eigenschappen

Anti-epilepticum. De werking berust waarschijnlijk op remming van de spanningsafhankelijke calciumkanalen.

Kinetische gegevens

Resorptie goed.
T max 1–7 uur.
Overig Normale therapeutische plasmaspiegel: 40–80 mg/l; er is grote individuele variatie (in gecompliceerde gevallen is een max. spiegel van 220 mg/l beschreven).
Metabolisering in de lever.
Eliminatie met de urine, waarvan 10–20% onveranderd.
T 1/2el 60 uur bij volwassenen, 30 uur bij kinderen.

Uitleg afkortingen

F biologische beschikbaarheid (fractie van de dosis die in de systemische circulatie verschijnt)
T max tijdsduur tot maximale bloedspiegel na toediening
V d verdelingsvolume (fictief volume waarin een geneesmiddel zich verdeelt over het lichaam)
T 1/2 plasmahalfwaardetijd (tijd die nodig is om een bepaalde plasmaconcentratie te halveren)
T 1/2el plasmahalfwaardetijd in de eliminatiefase, terminale halfwaardetijd

Groepsinformatie

ethosuximide hoort bij de groep anti-epileptica.

Kosten

Kosten laden…

Zie ook

Geneesmiddelgroep

Indicaties

Externe links