aztreonam

Samenstelling

Alleen de belangrijkste hulpstoffen worden genoemd. Raadpleeg altijd de productinformatie van CBG/EMA voor een compleet overzicht van hulpstoffen.

Cayston (als lysine) Gilead Sciences bv

Toedieningsvorm
Poeder voor vernevelvloeistof
Sterkte
75 mg
Verpakkingsvorm
met oplosmiddel 1 ml en Altera-vernevelaar

Uitleg symbolen

XGVS Dit geneesmiddel is niet opgenomen in het geneesmiddelen vergoedings systeem (GVS).
OTC 'Over the counter', dit geneesmiddel is een zelfzorgmiddel.
Bijlage 2 Aan de vergoeding van dit geneesmiddel zijn bepaalde voorwaarden verbonden, die zijn vermeld op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering.
Aanvullende monitoring Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Extra aandacht wordt gevraagd voor onverwachte bijwerkingen. Meldt u dit via het meldformulier van het Lareb.

aztreonam vergelijken met een ander geneesmiddel.

Advies

In de behandeling van patiënten met cystische fibrose en chronische infectie met Pseudomonas aeruginosa is de standaardbehandeling tobramycine of colistine per inhalatie, aangevuld met azitromycine per os. Aztreonam per inhalatie heeft een gelijke therapeutische waarde als tobramycine of colistine, maar de ervaring met het middel is beperkter. Voor meer informatie zie de richtlijn Diagnostiek en Behandeling Cystic Fibrosis (NCFS/NVALT, pdf 2,4 MB, 2007).

Indicaties

  • Suppressieve behandeling van chronische longinfecties veroorzaakt door P. aeruginosa bij patiënten van 6 jaar en ouder met cystische fibrose (CF).

Dosering

Vóór elke dosis aztreonam eerst een bronchodilatator gebruiken (kortwerkende bronchodilatatoren 15 minuten tot 4 uur en langwerkende tussen 30 minuten en 12 uur voorafgaand aan aztreonam). Voor patiënten die diverse respiratoire behandelingen ontvangen is de aanbevolen volgorde: bronchodilatator, mucolytica en ten slotte aztreonam.

Klap alles open Klap alles dicht

Als suppressie van chronische longinfecties veroorzaakt door P. aeruginosa bij CF-patiënten:

Volwassenen en kinderen ≥ 6 jaar:

Richtlijn: inhalatie 75 mg 3×/24 uur gedurende 28 dagen. Tussen de afzonderlijke doses een periode van ten minste 4 uur in acht nemen. Indien meerdere kuren noodzakelijk geacht worden, tussen twee kuren een periode van ten minste 28 dagen aanhouden.

Toedieningsinformatie: aztreonam alleen gebruiken met de Altera-vernevelaar en de -aerosolproductie–eenheid, aangesloten op een eBase-Controller of een eFlow-rapid-besturingseenheid. Aztreonam onmiddellijk na reconstitutie met het meegeleverde oplosmiddel toedienen.

Bijwerkingen

Zeer vaak (> 10%): hoesten (bij ca. 58%), piepend ademhalen, dyspneu, faryngolaryngeale pijn, neusverstopping. Koorts (vaker bij kinderen van 6–12 jaar).

Vaak (1-10%): bronchospasme, hemoptoë, verminderde longfunctiewaarden (echter geen aanhoudende daling van FEV1). Klachten op de borst. Rinorroe. Huiduitslag. Artralgie.

Soms (0,1-1%): gezwollen gewrichten.

Zwangerschap

Teratogenese: Bij de mens, onbekend. Bij dieren geen aanwijzingen voor schadelijkheid. De systemische concentratie van aztreonam na inhalatie is laag.

Advies: Alleen op strikte indicatie gebruiken.

Lactatie

Overgang in de moedermelk: Ja, in zeer geringe mate. Na inhalatie bedraagt de systemische concentratie van aztreonam ca. 1% ten opzichte van een injectie. Na toediening van een injectie worden zeer lage concentraties teruggevonden in de moedermelk. De orale resorptie van aztreonam bij de zuigeling is bovendien gering.

Advies: Kan overeenkomstig het voorschrift worden gebruikt.

Contra-indicaties

Er zijn van dit middel geen contra-indicaties bekend.

Waarschuwingen en voorzorgen

Allergie: alhoewel aztreonam slechts zwak immunogeen is, moeten patiënten met een voorgeschiedenis van allergie voor β–lactam antibiotica nauwkeurig worden gevolgd. Het optreden van huiduitslag of bronchospasme kan een aanwijzing zijn voor een allergische reactie.

Bronchospasme is vaak ook een complicatie van aerosolbehandelingen; vóór toediening van aztreonam eerst behandelen met een bronchodilatator.

Hemoptoë: inhalatie van de vernevelvloeistof kan door opwekking van de hoestreflex hemoptoë verergeren; bij actieve hemoptoë daarom alleen op strikte indicatie toepassen.

Resistentievorming en superinfectie: tijdens de behandeling met aztreonam kan afname van de gevoeligheid van P. aeruginosa optreden. Na meerdere kuren kan na verloop van tijd een verhoogde prevalentie van Staphylococcus aureus (zowel MRSA als MSSA), Aspergillus- en Candida-species optreden.

Onderzoeksgegevens: de werkzaamheid en veiligheid is niet vastgesteld bij:

  • een voorspelde FEV1–waarde van > 75%;
  • verminderde lever- of nierfunctie;
  • een leeftijd van < 6 jaar of ≥ 65 jaar.

Eigenschappen

Een β–lactam antibioticum (een monobactam) met een smal spectrum. Aztreonam heeft een bactericide werking tegen Gram-negatieve aerobe pathogenen, waaronder P. aeruginosa. Het heeft weinig tot geen werking tegen Gram-positieve en anaerobe bacteriën. Bindt zich aan penicilline-bindende eiwitten in de celwand van bacteriën, waardoor de synthese van peptidoglycaan en daarmee van de bacteriële celwand wordt geremd. Dit resulteert in celdood.

Bekende mechanismen van resistentie tegen aztreonam zijn onder andere hyperexpressie van een β-lactamase en up-regulatie van een efflux-pomp. Daarnaast kunnen door acquisitie van genen 'extended-spectrum β-lactamasen' (ESBL's) worden verkregen, deze enzymen kunnen de stikstofbevattende ring van aztreonam hydrolyseren. ESBL's uit de klasse A, B en D β–lactamasen kunnen activiteit hebben tegen aztreonam. Voor meer informatie over resistentiemechanismen en de geografische incidentie van resistentie van P. aeruginosa zie de productinformatie van de fabrikant (CBG/EMA), rubriek 5.1, p 7.

Kinetische gegevens

Resorptie in geringe mate (vanuit het longweefsel en vanuit het maag-darmkanaal).
F ca. 1%.
T max ca. 10 min (sputum), 1 uur (plasma).
Overig na inhalatie van 75 mg (gedurende een kuur van 28 dagen) bedraagt de gemiddelde pieksputumconcentratie ca. 715 microg/g (na 10 min) en de gemiddelde piekplasmaconcentratie ca. 0,60 microg/ml (na 1 uur); in beide zit een grote intra-individuele variatie.
Metabolisering gedeeltelijk, de voornaamste metaboliet is niet actief en wordt gevormd door het openen van de β-lactamring door hydrolyse.
Eliminatie 100% met de urine (door glomerulaire filtratie en actieve tubulaire secretie in een vrijwel gelijke mate), waarvan ca. 10% ongewijzigd.
T 1/2el ca. 2 uur (in serum).

Uitleg afkortingen

F biologische beschikbaarheid (fractie van de dosis die in de systemische circulatie verschijnt)
T max tijdsduur tot maximale bloedspiegel na toediening
V d verdelingsvolume (fictief volume waarin een geneesmiddel zich verdeelt over het lichaam)
T 1/2 plasmahalfwaardetijd (tijd die nodig is om een bepaalde plasmaconcentratie te halveren)
T 1/2el plasmahalfwaardetijd in de eliminatiefase, terminale halfwaardetijd

Groepsinformatie

aztreonam hoort bij de groep antibacteriële middelen, overige.

Kosten

Kosten laden…

Zie ook

Geneesmiddelgroep

Externe links