colistine (inhalatie)

Samenstelling

Colistin (penta-Na-mesilaat) Teva Nederland bv

Toedieningsvorm
Poeder voor vernevelvloeistof
Sterkte
80 mg
Verpakkingsvorm
(= 1 mln. IE) met solvens 3 ml

Colobreathe (penta-Na-mesilaat) Teva Nederland bv

Toedieningsvorm
Inhalatiepoeder in patroon
Sterkte
125 mg
Verpakkingsvorm
(= 1.662.500 IE), capsules met Turbospin inhalator

Tadim (penta-Na-mesilaat) Zambon Nederland bv

Toedieningsvorm
Poeder voor vernevelvloeistof
Sterkte
80 mg
Verpakkingsvorm
(= 1 mln. IE) geleverd met disc

Uitleg symbolen

XGVS Dit geneesmiddel is niet opgenomen in het geneesmiddelen vergoedings systeem (GVS).
OTC 'Over the counter', dit geneesmiddel is een zelfzorgmiddel.
Bijlage 2 Aan de vergoeding van dit geneesmiddel zijn bepaalde voorwaarden verbonden, die zijn vermeld op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering.
Aanvullende monitoring Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Extra aandacht wordt gevraagd voor onverwachte bijwerkingen. Meldt u dit via het meldformulier van het Lareb.

colistine (inhalatie) vergelijken met een ander geneesmiddel.

Advies

Bij de behandeling van kolonisatie en chronische infecties van de long door gevoelige P. aeruginosa bij cystische fibrose-patiënten worden colistine of tobramycine per inhalatie toegepast. Ook een inhalatiepreparaat van levofloxacine is beschikbaar.

Indicaties

  • Behandeling van chronische longinfectie door Pseudomonas aeruginosa bij volwassenen en kinderen met cystische fibrose.

Dosering

In Europa wordt de dosis uitgedrukt in IE, in de Verenigde Staten en in andere delen van de wereld gebruikt men 'milligram colistine base activity' (mg CBA).1.000.000 IE colistinemethaatnatrium = 80 mg colistinemethaatnatrium (CMS) = 34 mg 'colistine base activity' (CBA). 30.000 IE is ca. 1 mg CBA.

Klap alles open Klap alles dicht

Chronische longinfectie door Pseudomonas aeruginosa:

Colistin, Tadim: aanpassen aan de ernst van de aandoening en de klinische respons. Leeftijd vanaf 2 j: 1–2 MIE inhaleren 2–3×/dag, max. 6 MIE/24 uur. Kinderen < 2 j. 0,5–1 MIE 2×/dag, max. 2 MIE/24 uur.

Colobreathe: Leeftijd vanaf 6 j.: 1 capsule inhaleren 2×/dag, om de 12 uur.

Bij verminderde nierfunctie, verminderde leverfunctie en ouderen : aanpassing van de dosis is niet nodig, voorzichtigheid wordt geadviseerd bij verminderde nierfunctie.

Bij meerdere respiratoire behandelingen deze in de volgende volgorde uitvoeren: bronchodilatator, thoraxfysiotherapie, andere inhalatiegeneesmiddelen en als laatste colistine-vernevelvloeistof/inhalatiepoeder. Tussen de inhalatie van dornase α en colistine een interval van minimaal 1 uur aanhouden.

Inhalatie dient te geschieden in zittende positie terwijl normaal wordt geademd via het mondstuk van de vernevelaar of van de turbospin inhalator. Na inhalatie van het poeder, de mond met water spoelen en uitspugen (niet inslikken) om orale superinfectie met schimmels en onaangename smaak te verminderen.

Inhalatiecapsules mogen niet worden ingeslikt.

Bijwerkingen

Vernevelvloeistof: Zeer vaak (> 10%): hoest, mucositis, dyspneu, toegenomen sputumproductie, bronchospasmen. Daling FEV1.

Vaak (1–10%): faryngitis.

Verder zijn gemeld: pijnlijke keel of mond, branderige tong, slechte smaak, orale candidiase. Misselijkheid. Overgevoeligheidsreacties zoals huiduitslag, jeuk, angio-oedeem.

Inhalatiepoeder: Zeer vaak (> 10%): keelirritatie (bij ca. 44%), hoesten (ca. 59%), dysfonie, dyspneu. Slechte smaak (62%).

Vaak (1–10%): hemoptoë, bronchospasme, astma, infectie van de onderste luchtwegen. Daling FEV1. Koorts, asthenie, vermoeidheid. Misselijkheid, braken. Artralgie. Hoofdpijn, evenwichtsstoornis. Oorsuizen.

Soms (0,1–1%): pijn op de borst, bloedneus. Diarree, hypersalivatie, flatulentie, tandpijn. Verminderde eetlust. Oorcongestie. Slaperigheid, convulsie. Angst. Overgevoeligheid. Proteïnurie, dorst.

Bij ernstig verminderde nierfunctie en hoge doseringen kunnen bijwerkingen ontstaan die bekend zijn bij intraveneuze toediening zoals verminderde nierfunctie, acuut nierfalen (vooral in combinatie met andere nefrotoxische middelen), neurologische verschijnselen (paresthesie, dysartrie, (draai)duizeligheid, visusstoornissen, ontregeling van het autonoom zenuwstelsel), verwardheid en psychische klachten.

Interacties

De spierverslappende werking van perifeer werkende spierrelaxantia kan worden versterkt. Gelijktijdige toediening van geïnhaleerde narcotica, spierverslappers, curare–achtige middelen en aminoglycosiden vergroot het risico van een neuromusculaire blokkade.

De kans op nefrotoxische of neurotoxische verschijnselen neemt toe door gelijktijdig gebruik van andere nefrotoxische of neurotoxische geneesmiddelen.

Zwangerschap

Colistine(penta-Na-mesilaat) passeert de placenta.
Teratogenese: Bij de mens, onvoldoende gegevens. Bij dieren in hoge doseringen schadelijk gebleken (vertraagde verbening, gedragseffecten).
Advies: Alleen op strikte indicatie gebruiken. De fabrikant van Colobreathe raadt toepassing af bij vrouwen die zwanger kunnen worden en geen anticonceptie gebruiken.

Lactatie

Overgang in de moedermelk: Ja, in kleine hoeveelheden.
Farmacologisch effect: Ook bij kleine hoeveelheden kan de darmflora van de zuigeling worden verstoord.
Advies: Het gebruik van dit geneesmiddel of het geven van borstvoeding ontraden.

Contra-indicaties

  • myasthenia gravis;
  • overgevoeligheid voor polymyxinen.

Waarschuwingen en voorzorgen

Wees voorzichtig bij nierfunctiestoornissen, actieve hemoptyse en porfyrie (vanwege toegenomen kans op een exacerbatie).

Hoewel de resorptie van colistine bij inhalatie gering is, wordt bij verminderde nierfunctie aanbevolen schattingen te maken van de serumconcentratie.

In verband met het risico van bronchospasmen en met het aanleren van de juiste inhalatietechniek de eerste dosis onder toezicht toedienen. Voorafgaande toediening van een bronchodilatator wordt aanbevolen, met name als een bronchodilatator deel uitmaakt van het behandelingsregime. Het optreden van bronchospasmen, ondanks het gebruik van een bronchodilatator, kan wijzen op een allergische reactie. Bij een allergische reactie de behandeling stoppen.

Bij controlebezoeken aan de kliniek vóór en na toediening de FEV1 bepalen.

Tijdens behandeling kunnen ongevoelige pathogenen ontstaan; bij achteruitgang van de patiënt en bij langdurige behandeling de gevoeligheid van P. aeruginosa opnieuw testen. Bij acute respiratoire exacerbaties een aanvullende behandeling met intraveneuze of orale antibacteriële middelen overwegen.

Er zijn te weinig gegevens over de effectiviteit en veiligheid bij een leeftijd < 2 jaar (vernevelvloeistof) en < 6 jaar (inhalatiepoeder). Het inhalatiepoeder is alleen onderzocht bij patiënten met een FEV1 van 25–75%.

Eigenschappen

Colistine is een antimicrobieel middel behorend tot de polymyxinen en is afkomstig van Bacillus polymyxa var. colistinus. De binding aan en verandering van de permeabiliteit van de bacteriële celwand leidt tot bacteriële celdood.

Het werkingsspectrum omvat Gram-negatieve bacteriën met een hydrofobe buitenmembraan, zoals Acinetobacter spp., Haemophilus influenzae, Klebsiella spp. en Pseudomonas aeruginosa.

Verworven resistentie kan een probleem zijn bij: Stenotrophomonas maltophilia, Achromobacter xylosoxidans.

Inherent resistent zijn Burkholderia cepacia en verwante species, Proteus mirabilis, Providencia spp. en Serratia spp.

Kinetische gegevens

Resorptiebij eventuele orale inname is de gastro-intestinale resorptie gering.
Fna inhalatie gering (max. 2%).
T max½–1 uur.
V d0,09 l/kg.
EliminatieNa i.v. toediening voornamelijk onveranderd met de urine (ca. 80%).
T 1/2elNa i.v. toediening ca. 3,4 uur, na inhalatie ca. 5 uur.

Uitleg afkortingen

F biologische beschikbaarheid (fractie van de dosis die in de systemische circulatie verschijnt)
T max tijdsduur tot maximale bloedspiegel na toediening
V d verdelingsvolume (fictief volume waarin een geneesmiddel zich verdeelt over het lichaam)
T 1/2 plasmahalfwaardetijd (tijd die nodig is om een bepaalde plasmaconcentratie te halveren)
T 1/2el plasmahalfwaardetijd in de eliminatiefase, terminale halfwaardetijd

Groepsinformatie

colistine (inhalatie) hoort bij de groep antibacteriële middelen, overige.

Kosten

Kosten laden…

Zie ook

Geneesmiddelgroep

Externe links