fosfomycine (oraal)

Samenstelling

Zie voor hulpstoffen de productinformatie van CBG/EMA of raadpleeg een apotheker.

Fosfomycine (als trometamol) Diverse fabrikanten

Toedieningsvorm
Poeder voor drank
Sterkte
8 g
Verpakkingsvorm
in sachet

Bevat per sachet (van 8 g): fosfomycine-trometamol (1:1) 5,63 g overeenkomend met 3 g fosfomycine. Bevat tevens: sucrose, saccharine, smaakstoffen.

Monuril (als trometamol) Zambon Nederland bv

Toedieningsvorm
Granulaat voor drank
Sterkte
8 g
Verpakkingsvorm
in sachet

Bevat per sachet (van 8 g): fosfomycine-trometamol (1:1) 5,63 g overeenkomend met 3 g fosfomycine. Bevat tevens: sucrose, saccharine, smaakstoffen.

Uitleg symbolen

XGVS Dit geneesmiddel is niet opgenomen in het geneesmiddelen vergoedings systeem (GVS).
OTC 'Over the counter', dit geneesmiddel is een zelfzorgmiddel.
Bijlage 2 Aan de vergoeding van dit geneesmiddel zijn bepaalde voorwaarden verbonden, die zijn vermeld op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering.
Aanvullende monitoring Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Extra aandacht wordt gevraagd voor onverwachte bijwerkingen. Meldt u dit via het meldformulier van het Lareb.

fosfomycine (oraal) vergelijken met een ander geneesmiddel.

Advies

De farmacotherapie van acute urineweginfectie is gebaseerd op: de ernst van de aandoening (wel of geen weefselinvasie), lokale resistentiepatronen en specifieke patiëntkenmerken (leeftijd, geslacht, risicokenmerken). Een cystitis bij gezonde niet-zwangere vrouwen gaat mogelijk vanzelf over; voer daarom een afwachtend beleid. Ga echter bij risicogroepen, waaronder kinderen, direct over tot medicamenteuze therapie om complicaties te voorkomen. De belangrijkste middelen zijn: nitrofurantoïne (1e keus, ook bij zwangeren), oraal fosfomycine (2e keus), trimethoprim (3e keus) en bij zwangeren ook amoxicilline/clavulaanzuur (dan 2e keus). Gebruik in geval van weefselinvasie antibacteriële middelen met voldoende weefselpenetratie. Start, in afwachting van een antibiogram, de behandeling met middelen zoals ciprofloxacine (1e keus), amoxicilline/clavulaanzuur (2e keus vanwege minder gunstige resistentiecijfers) of cotrimoxazol (3e keus) en intramuraal met aminoglycosiden en cefalosporinen. Voor meer informatie zie urineweginfecties.

Indicaties

  • Acute ongecompliceerde urineweginfecties veroorzaakt door micro-organismen die gevoelig zijn voor fosfomycine, bij vrouwen vanaf 12 jaar.
  • Offlabel: bij vrouwen > 12 jaar met de volgende risicofactoren voor een gecompliceerd beloop: diabetes mellitus, een verminderde weerstand, afwijkingen aan de nieren of urinewegen of neurologische blaasfunctiestoornissen.

Gerelateerde informatie

Dosering

Klap alles open Klap alles dicht

Acute ongecompliceerde urineweginfectie:

Vrouwen en meisjes ≥ 12 jaar én met een lichaamsgewicht > 50 kg (niet zwanger):

Eenmalig 3 gram oraal, bij voorkeur voor het naar bed gaan

Offlabel: Volgens de NHG-Standaard Urineweginfecties (2020) kan dezelfde dosering toegepast worden bij (vrouwen met) diabetes mellitus, een verminderde weerstand of afwijkingen aan de nieren of urinewegen (incl. neurologische blaasstoornissen).

Ouderen: geen dosisaanpassing nodig.

Nierinsufficiëntie: bij een creatinineklaring ≥ 10 ml/min is geen dosisaanpassing nodig; fosfomycine niet gebruiken bij een creatinineklaring < 10 ml/min (zie rubriek Waarschuwingen en voorzorgen).

Leverinsufficiëntie: geen dosisaanpassing nodig omdat fosfomycine niet in de lever gemetaboliseerd wordt.

Toedieningsinformatie: De inhoud van het sachet direct na het oplossen in een glas water opdrinken. Innemen op een lege maag (2–3 uur na de maaltijd), bij voorkeur voor het naar bed gaan en na de blaas te hebben geledigd.

Bijwerkingen

Na eenmalige orale toediening: Vaak (1-10%): misselijkheid, dyspepsie, diarree. Hoofdpijn, duizeligheid. Vulvovaginitis. Asthenie.

Soms (0,1-1%): braken, buikpijn. Paresthesieën. Huiduitslag zoals urticaria, jeuk. Vermoeidheid. Leukopenie, trombocytose. Verhoogde transaminasewaarden.

Zelden (0,01-0,1%): tachycardie.

Verder zijn gemeld: hypotensie. Overgevoeligheid, angio-oedeem, anafylactische reacties (incl. shock), astma. Optische neuritis. Antibiotica-geassocieerde colitis. Toxische epidermale necrolyse.

Interacties

Geneesmiddelen die de gastro-intestinale motiliteit verminderen (zoals metoclopramide) kunnen de concentratie van fosfomycine in serum en urine verlagen; houd een interval van 2-3 uur aan tussen de beide innamen.

Zwangerschap

Fosfomycine passeert de placenta.

Teratogenese: Bij de mens, onvoldoende gegevens. Er zijn vooral effectiviteitsonderzoeken gedaan gedurende het 2e en 3e trimester. Een risico-inschatting van het gebruik gedurende het 1e trimester is moeilijk te maken. Bij dieren geen aanwijzingen voor schadelijkheid.

Advies: Gebruik tijdens het 1e trimester ontraden. Tijdens het 2e en 3e trimester alleen op strikte indicatie gebruiken.

Lactatie

Overgang in de moedermelk: Ja, in geringe mate (ca. 8% van de serumconcentratie). Bij de behandeling met oraal fosfomycine gaat het om een eenmalige dosis en is het middel bij normale nierfunctie binnen 24 uur geklaard.

Advies: Kan waarschijnlijk veilig worden gebruikt. Kolf eventueel gedurende 24 uur na toediening en gooi deze voeding weg. Hervat daarna de borstvoeding.

Contra-indicaties

Er zijn van dit middel geen klinisch relevante contra-indicaties bekend.

Waarschuwingen en voorzorgen

Werkzaamheid bij verminderde nierfunctie: De fosfomycineconcentratie in de urine blijft gedurende ca. 48 uur na toediening boven de MIC-waarden indien de creatinineklaring > 10 ml/min is. Toediening bij patiënten die hemodialyse ondergaan is niet zinvol, omdat fosfomycine bij deze groep patiënten niet werkzaam is (nauwelijks/geen urineproductie).

Bij optreden van ernstige, aanhoudende diarree zowel de diagnose antibioticageassocieerde colitis als pseudomembraneuze colitis overwegen; deze diarree kan ook pas enkele weken na behandeling optreden; overweeg specifieke behandeling gericht tegen Clostridium difficile.

Indien door de behandeling ernstige overgevoeligheidsreacties zoals anafylactische reacties optreden, mag de patiënt nooit meer fosfomycine gebruiken.

Onderzoeksgegevens en ervaring: De effectiviteit en veiligheid zijn niet vastgesteld bij kinderen < 12 jaar.

Overdosering

Symptomen

vestibulaire uitval, gehoorverlies, metaalsmaak, verminderde smaakwaarneming.

Therapie

Renale eliminatie bevorderen door grote hoeveelheden water te laten drinken. Hemodialyse en CVVH zijn beide effectief.

Neem voor meer informatie over een vergiftiging met fosfomycine contact op met het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum.

Eigenschappen

Bactericide antimicrobieel middel. Fosfomycine remt het enzym fosfo-enol-pyruvyltransferase, dat betrokken is bij de eerste stap van de synthese van de bacteriecelwand. Het is werkzaam tegen zowel Gram-positieve als Gram-negatieve bacteriën.

Doorgaans gevoelig zijn: Staphylococcus saprophyticus, Escherichia coli, Klebsiella oxytoca, Neisseria spp., Proteus penneri spp., Enterococcus spp.

Een verworven resistentie kan een probleem zijn bij: Enterobacter cloacae, Enterococcus faecalis, Proteus mirabilis, Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella spp. en Raoultella spp.

Kinetische gegevens

Resorptie na absorptie wordt fosfomycine-trometamol omgezet in het werkzame fosfomycine.
Overig Fosfomycine:
F ca. 37%.
T max 2 uur, bij inname met voedsel ca. 4 uur.
V d ca. 0,31 l/kg.
Overig fosfomycine wordt vooral verdeeld over de nieren, blaaswand, de prostaat en de zaadblaasjes. De concentraties in de urine blijven gedurende 24–48 uur na toediening voldoende hoog. Geen enterohepatische kringloop.
Metabolisering niet.
Eliminatie onveranderd met zowel de urine als de feces. Bij verminderde nierfunctie wordt minder fosfomycine met de urine uitgescheiden.
T 1/2el ca. 6 uur, bij verminderde nierfunctie toenemend naar 11 tot 50 uur, tijdens hemodialyse ca. 40 uur.

Uitleg afkortingen

F biologische beschikbaarheid (fractie van de dosis die in de systemische circulatie verschijnt)
T max tijdsduur tot maximale bloedspiegel na toediening
V d verdelingsvolume (fictief volume waarin een geneesmiddel zich verdeelt over het lichaam)
T 1/2 plasmahalfwaardetijd (tijd die nodig is om een bepaalde plasmaconcentratie te halveren)
T 1/2el plasmahalfwaardetijd in de eliminatiefase, terminale halfwaardetijd

Groepsinformatie

fosfomycine (oraal) hoort bij de groep antibacteriële middelen, overige.

Kosten

Kosten laden…

Zie ook

Geneesmiddelgroep

Indicaties

Externe links