Samenstelling

Zie voor hulpstoffen de productinformatie van CBG/EMA of raadpleeg een apotheker.

Primatour XGVS OTC Mylan bv

Toedieningsvorm
Tablet

Bevat per tablet: chloorcyclizine(hydrochloride) 25 mg, cinnarizine 12,5 mg.

Uitleg symbolen

XGVS Dit geneesmiddel is niet opgenomen in het geneesmiddelen vergoedings systeem (GVS).
OTC 'Over the counter', dit geneesmiddel is een zelfzorgmiddel.
Bijlage 2 Aan de vergoeding van dit geneesmiddel zijn bepaalde voorwaarden verbonden, die zijn vermeld op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering.
Aanvullende monitoring Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Extra aandacht wordt gevraagd voor onverwachte bijwerkingen. Meldt u dit via het meldformulier van het Lareb.

Advies

Voor de preventie of behandeling van reisziekte hebben niet-medicamenteuze adviezen de voorkeur boven medicamenteuze behandeling. Als niet-medicamenteuze adviezen onvoldoende helpen kan bij relatief ernstige, aanhoudende klachten een licht-sederend antihistaminicum (zoals cyclizine, cinnarizine of meclozine) overwogen worden. Bewijs voor de effectiviteit bij reisziekte is echter zeer beperkt, om deze reden wordt gebruik bij kinderen ontraden. Transdermale scopolamine kan worden overwogen bij volwassenen, indien langdurige preventie van reisziekte (zoals tijdens een lange zeereis) gewenst is.

De combinatie van cinnarizine en chloorcyclizine heeft geen voordelen boven cinnarizine of cyclizine.

Indicaties

  • Preventie en behandeling van reisziekte.

Gerelateerde informatie

Doseringen

Klap alles open Klap alles dicht

Reisziekte:

Volwassenen:

1 tablet; bij langdurig reizen zo nodig 3×/dag.

Kinderen > 6 jaar:

½ tablet, bij langdurig reizen zo nodig 3×/dag;

2-6 jaar: ¼ tablet.

Tablet innemen minstens ½ uur vóór vertrek.

Bijwerkingen

Algemeen en toedieningsplaats

Drukkend gevoel op de borst Zelden

Bloed en lymfestelsel

Agranulocytose ?
Aplastische anemie ?
Hemolytische anemie ?

Hart

Tachycardie Zelden

Huid en onderhuid

Huidirritatie ?

Lever en galwegen

Allergische hepatitis ?
Cholestatische icterus Zelden

Maagdarmstelsel

Droge mond Vaak
Maag-darmfunctiestoornis Soms

Nieren en urinewegen

Urineretentie Soms

Oog

Accommodatiestoornis Soms

Psyche

Hallucinatie ?
Insomnia Zelden
Nachtmerrie ?
Prikkelbaarheid Zelden

Stofwisseling en voeding

Verminderde eetlust ?

Zenuwstelsel

Chorea ?
Convulsie Zelden
Coördinatie afwijkend Soms
Duizeligheid ?
Extrapiramidale symptomen Zelden
Sedatie Vaak
Somnolentie Vaak
Tremor Zelden
  • Bijwerkingen met frequentie onbekend zijn gemeld bij het gebruik van de aan cyclizine verwante stof chloorcyclizine.

Interacties

Antihistaminica kunnen het centraal suppressieve effect van alcohol, antipsychotica, hypnotica, opioïden, sedativa en anxiolytica versterken.

Zwangerschap

Teratogenese: Bij de mens, onvoldoende gegevens (cinnarizine), voldoende gegevens (chloorcyclizine). Bij dieren onvoldoende gegevens (cinnarizine) of in zeer hoge doses schadelijk gebleken (chloorcyclizine).

Advies: Gebruik ontraden.

Lactatie

Overgang in moedermelk: Onbekend (cinnarizine), ja (chloorcyclizine).

Farmacologisch effect: Bij overgang in moedermelk kan mogelijk bij de zuigeling sedering optreden.

Advies: Het gebruik van dit geneesmiddel of het geven van borstvoeding ontraden.

Contra-indicaties

Overgevoeligheid voor verwante antihistaminica. Ziekte van Parkinson en/of extrapiramidale stoornissen, nauwe kamerhoek-glaucoom.

Waarschuwingen en voorzorgen

Ouderen zijn zeer gevoelig voor de sederende effecten. Voorzichtig bij nier– en/of leverfunctiestoornis en bij aandoeningen die mogelijk verergeren door anticholinerge therapie, bv. verhoogde oogdruk, obstructieve aandoeningen van het maag-darmstelsel (bv. pylorusstenose), prostaathypertrofie, epilepsie, asthma bronchiale, cardiovasculaire aandoeningen, hyperthyroïdie. Tijdens langdurige behandeling met cinnarizine en vooral bij ouderen, vrouwen en bij gebruik van hoge doses, kunnen extrapiramidale symptomen optreden. In dit geval de dosering verlagen of bij aanhouden van deze bijwerkingen de behandeling staken. De werkzaamheid en veiligheid bij kinderen jonger dan 2 jaar zijn niet vastgesteld.

Dit middel kan invloed hebben op de rijvaardigheid en het vermogen om machines te bedienen. Raadpleeg ‘Rij Veilig met Medicijnen’ van het IVM.

Eigenschappen

Combinatie van een kort en een lang werkende H₁-receptorantagonist. Cyclizine werkt op het braakcentrum in de hersenen en heeft een zwak sederende, zwak anticholinerge en sterke anti-emetische werking. Cinnarizine heeft daarnaast calciumremmende eigenschappen, waardoor het vestibulaire systeem minder wordt geprikkeld. Werking (cyclizine): na 20–30 min. Werkingsduur: 4–6 uur.

Kinetische gegevens cinnarizine:

Kinetische gegevens

Overig Van chloorcyclizine zijn weinig kinetische gegevens bekend. Het wordt in de lever gemetaboliseerd en o.a. in de urine uitgescheiden.

Uitleg afkortingen

F biologische beschikbaarheid (fractie van de dosis die in de systemische circulatie verschijnt)
T max tijdsduur tot maximale bloedspiegel na toediening
V d verdelingsvolume (fictief volume waarin een geneesmiddel zich verdeelt over het lichaam)
T 1/2 plasmahalfwaardetijd (tijd die nodig is om een bepaalde plasmaconcentratie te halveren)
T 1/2el plasmahalfwaardetijd in de eliminatiefase, terminale halfwaardetijd