hydroxyzine

Samenstelling

Zie voor hulpstoffen de productinformatie van CBG/EMA of raadpleeg een apotheker.

Hydroxyzine (dihydrochloride) Diverse fabrikanten

Toedieningsvorm
Tablet
Sterkte
25 mg

Uitleg symbolen

XGVS Dit geneesmiddel is niet opgenomen in het geneesmiddelen vergoedings systeem (GVS).
OTC 'Over the counter', dit geneesmiddel is een zelfzorgmiddel.
Bijlage 2 Aan de vergoeding van dit geneesmiddel zijn bepaalde voorwaarden verbonden, die zijn vermeld op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering.
Aanvullende monitoring Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Extra aandacht wordt gevraagd voor onverwachte bijwerkingen. Meldt u dit via het meldformulier van het Lareb.

hydroxyzine vergelijken met een ander geneesmiddel.

Advies

Hydroxyzine heeft geen plaats in de behandeling van angststoornissen, vanwege de geringe anxiolytische werking en de bijwerkingen. Voor de keuze van de juiste standaardbehandeling zie angststoornis.

De aanpak bij chronische jeuk van onbekende oorsprong is gericht op symptoombestrijding. Lokale indifferente middelen hebben een verzachtende, verkoelende en jeukstillende werking. Voeg eventueel levomenthol en/of een lokaal anestheticum toe. Start orale antihistaminica bij onvoldoende effect. Bij falen van lokale middelen en orale antihistaminica kunnen in de tweedelijnszorg enkele andere opties overwogen worden.

Vermijd bij urticaria in eerste instantie uitlokkende factoren indien bekend. Start bij jeuk bij urticaria met lokale anti-jeukmiddelen. Geef vervolgens een tweedegeneratie-antihistaminicum, bij voorkeur levocetirizine of desloratadine en verdubbel de dosering bij onvoldoende effect. Overweeg bij aanhoudende, ernstige klachten van acute urticaria bij volwassenen ondanks een dubbele dosering antihistaminicum, eenmalig een kuur prednisolon. Doseer bij chronische spontane urticaria in de tweedelijnszorg tweedegeneratie-antihistaminica tot viermaal de geregistreerde dosis. Bij onvoldoende effect, overweeg als zijstap om te switchen tussen tweedegeneratie-antihistaminica, de toevoeging van montelukast en/of een korte kuur orale corticosteroïden. Vervolgens kan omalizumab en/of ciclosporine worden overwogen.

Eerstegeneratie-antihistaminica (clemastine, dimetindeen, hydroxyzine en promethazine) kunnen kortdurend worden toegevoegd bij verstoring van de nachtrust door hevige jeuk bij urticaria bij volwassenen.

Indicaties

Symptomatische behandeling van:

 • jeuk;
 • spanning met angstgevoelens bij volwassenen.

Gerelateerde informatie

Doseringen

De tablet van 25 mg heeft een breukgleuf om een dosis van 12,5 mg mogelijk te maken. Ondanks deze mogelijkheid is het met de beschikbare tabletsterktes niet altijd mogelijk de hieronder aangegeven dosering(en) op te volgen.

Gebruik de laagst effectieve dosis en gedurende een zo kort mogelijke periode.

Klap alles open Klap alles dicht

Jeuk

Volwassenen

Starten met 25 mg tot 1 uur voor het slapen gaan, indien nodig gevolgd door 25 mg 3–4×/dag. De maximale dagelijkse dosis is 100 mg/dag.

Ouderen: startdosis 12.5 mg voor het slapengaan, zo nodig gevolgd door 12.5 mg 3-4 x per dag. De maximale dagelijkse dosis is 50 mg/dag.

Kinderen vanaf 12 maanden

1 mg/kg lichaamsgewicht per dag in meerdere giften. De maximale dagelijkse dosis is: bij lichaamsgewicht ≤ 40 kg: 2 mg/kg/dag, bij een lichaamsgewicht > 40 kg: 100 mg/dag.

Spanning met angstgevoelens

Volwassenen

50 mg per dag in 3 giften: 12,5 mg 's ochtends, 12,5 mg 's middags en 25 mg 's avonds. In meer ernstige gevallen kan de dosering worden verhoogd tot max. 100 mg per dag.

Ouderen 25 mg per dag in 2 doses (12.5 mg 's morgens en 12.5 mg 's avonds), zo nodig verhogen tot maximaal 50 mg/dag.

Verminderde nierfunctie: bij een creatinineklaring van 30-60 ml/min de dosering halveren. Bij een creatinineklaring < 30 ml/min zonder dialyse de dosering verlagen tot 25% van de aanbevolen dosis en bij creatinineklaring < 15 ml/min aan dialyse 25% van de aanbevolen dosis 3×/ week.

Verminderde leverfunctie: volgens de productinformatie bij een ernstige leverfunctiestoornis de dosering verminderen met ca. 33%. Zie voor het doseeradvies van Stichting Health Base bij levercirrose de webpagina Systemische antihistaminica op geneesmiddelenbijlevercirrose.nl.

Bijwerkingen

Toon bijwerkingen per frequentieToon bijwerkingen per tractus.

Zeer vaak

Zenuwstelsel

 • Somnolentie

Vaak

Algemeen en toedieningsplaats

 • Vermoeidheid

Maagdarmstelsel

 • Droge mond

Zenuwstelsel

 • Hoofdpijn
 • Sedatie

Soms

Algemeen en toedieningsplaats

 • Malaise
 • Pyrexie
 • Verwardheid

Maagdarmstelsel

 • Nausea

Psyche

 • Agitatie
 • Insomnia

Zenuwstelsel

 • Duizeligheid
 • Tremor

Zelden

Bloedvaten

 • Hypotensie

Hart

 • Tachycardie

Huid en onderhuid

 • Dermatitis
 • Pruritus
 • Rash
 • Rash maculo-papulair
 • Urticaria

Immuunsysteem

 • Overgevoeligheid

Lever en galwegen

 • Leverfunctie afwijkend

Maagdarmstelsel

 • Braken
 • Obstipatie

Nieren en urinewegen

 • Urineretentie

Oog

 • Accommodatieafwijking
 • Wazig zien

Psyche

 • Desoriëntatie
 • Hallucinatie

Zenuwstelsel

 • Convulsie
 • Dyskinesie

Zeer zelden

Ademhalingsstelsel, borstkas en mediastinum

 • Bronchospasme

Huid en onderhuid

 • Angio-oedeem
 • Erythema fixatum
 • Erythema multiforme
 • Gegeneraliseerd pustuleus exantheem acuut
 • Hyperhidrose
 • Stevens-Johnson-syndroom

Immuunsysteem

 • Anafylactische shock

Beschreven, met onbekende frequentie

Algemeen en toedieningsplaats

 • Asthenie

Bloed en lymfestelsel

 • Trombocytopenie

Hart

 • Torsade de pointes

Huid en onderhuid

 • Blaarvorming
 • Pemfigoïd
 • Toxische epidermale necrolyse

Lever en galwegen

 • Hepatitis

Maagdarmstelsel

 • Diarree

Nieren en urinewegen

 • Dysurie

Onderzoeken

 • Gewichtstoename
 • QT-interval verlengd

Psyche

 • Depressie

Zenuwstelsel

 • Paresthesie
 • Syncope

Ademhalingsstelsel, borstkas en mediastinum (In minder dan 0,01% van de gevallen)

Bronchospasme Zeer zelden

Algemeen en toedieningsplaats (Tussen de 1% en 10% van de gevallen)

Vermoeidheid Vaak
Malaise Soms
Pyrexie
Verwardheid
Beschreven, met onbekende frequentie
Asthenie

Bloed en lymfestelsel (Beschreven, met onbekende frequentie)

Beschreven, met onbekende frequentie
Trombocytopenie

Bloedvaten (Tussen de 0,01% en 0,1% van de gevallen)

Hypotensie Zelden

Hart (Tussen de 0,01% en 0,1% van de gevallen)

Tachycardie Zelden
Beschreven, met onbekende frequentie
Torsade de pointes

Huid en onderhuid (Tussen de 0,01% en 0,1% van de gevallen)

Dermatitis Zelden
Pruritus
Rash
Rash maculo-papulair
Urticaria
Angio-oedeem Zeer zelden
Erythema fixatum
Erythema multiforme
Gegeneraliseerd pustuleus exantheem acuut
Hyperhidrose
Stevens-Johnson-syndroom
Beschreven, met onbekende frequentie
Blaarvorming
Pemfigoïd
Toxische epidermale necrolyse

Immuunsysteem (Tussen de 0,01% en 0,1% van de gevallen)

Overgevoeligheid Zelden
Anafylactische shock Zeer zelden

Lever en galwegen (Tussen de 0,01% en 0,1% van de gevallen)

Leverfunctie afwijkend Zelden
Beschreven, met onbekende frequentie
Hepatitis

Maagdarmstelsel (Tussen de 1% en 10% van de gevallen)

Droge mond Vaak
Nausea Soms
Braken Zelden
Obstipatie
Beschreven, met onbekende frequentie
Diarree

Nieren en urinewegen (Tussen de 0,01% en 0,1% van de gevallen)

Urineretentie Zelden
Beschreven, met onbekende frequentie
Dysurie

Onderzoeken (Beschreven, met onbekende frequentie)

Beschreven, met onbekende frequentie
Gewichtstoename
QT-interval verlengd

Oog (Tussen de 0,01% en 0,1% van de gevallen)

Accommodatieafwijking Zelden
Wazig zien

Psyche (Tussen de 0,1% en 1% van de gevallen)

Agitatie Soms
Insomnia
Desoriëntatie Zelden
Hallucinatie
Beschreven, met onbekende frequentie
Depressie

Zenuwstelsel (In meer dan 10% van de gevallen)

Somnolentie Zeer vaak
Hoofdpijn Vaak
Sedatie
Duizeligheid Soms
Tremor
Convulsie Zelden
Dyskinesie
Beschreven, met onbekende frequentie
Paresthesie
Syncope
 • De volgende bijwerkingen door cetirizine (de voornaamste metaboliet) zijn ook mogelijk: agressie, tics, dystonie, oculogyratie, enurese, oedeem en gewichtstoename.
 • Jonge kinderen lopen meer kans op het ontwikkelen van bijwerkingen gerelateerd aan het CZS (zoals convulsies).

Interacties

Combinatie met geneesmiddelen die eveneens het QT-interval verlengen en/of 'torsade de pointes' induceren, is gecontra-indiceerd bijvoorbeeld:

 • bepaalde antiaritmica, bv. amiodaron, sotalol, disopyramide, kinidine;
 • enkele antihistaminica;
 • bepaalde antipsychotica bv. haloperidol;
 • enkele antidepressiva bv. citalopram, escitalopram;
 • enkele antimalariamiddelen bv. mefloquine en hydroxychloroquine;
 • enkele antibiotica bv. erytromycine, levofloxacine, moxifloxacine;
 • enkele antischimmelmiddelen bv. pentamidine;
 • enkele gastro-intestinale middelen bv. prucalopride;
 • enkele geneesmiddelen tegen kanker bv. vandetanib;
 • methadon.

Wees voorzichtig met de combinatie met geneesmiddelen die bradycardie of hypokaliëmie kunnen veroorzaken.

Alcohol en andere centraal depressieve stoffen versterken de centraal depressieve werking van hydroxyzine.

Een versterkt anticholinerg effect kan optreden bij de combinatie met geneesmiddelen met een parasympathicolytische component zoals tricyclische antidepressiva en sommige antiparkinsonmiddelen en antipsychotica; gelijktijdige toediening met MAO-remmers wordt om deze reden afgeraden.

Antihistaminica beïnvloeden immunotherapie bij allergie.

Zwangerschap

Antihistaminica passeren de placenta. De foetale concentratie van hydroxyzine is hoger dan de maternale concentratie.

Teratogenese: Bij de mens na een redelijk aantal zwangerschappen (nog) geen aanwijzingen voor schadelijkheid. Bij dieren in hoge dosering schadelijk gebleken.

Farmacologisch effect: Gebruik tijdens de laatste fase van de zwangerschap en/of de bevalling kan bij de pasgeborene leiden tot ontwenningsverschijnselen zoals hypotonie, verstoring van de motoriek (bv. extrapiramidale stoornissen, klonische bewegingen), onderdrukking van het CZS, hypoxie, urineretentie en voedingsstoornissen.

Advies: Kan waarschijnlijk veilig worden gebruikt, echter niet vlak voor de partus.

Lactatie

Overgang in de moedermelk: Onbekend (hydroxyzine), ja (de metaboliet cetirizine).

Farmacologisch effect: Sufheid en prikkelbaarheid bij de zuigeling zijn mogelijk.

Advies: Het gebruik van dit geneesmiddel of het geven van borstvoeding ontraden.

Contra-indicaties

 • Acute porfyrie;
 • Aangeboren of verworven verlengd QT–interval;
 • Bekende risicofactor voor QT-verlenging zoals bradycardie, elektrolytendisbalans (hypokaliëmie, hypomagnesiëmie), hart- en vaataandoening, familie-anamnese van plotselinge hartdood, comedicatie met geneesmiddelen die het QT-interval verlengen en/of 'torsade de pointes' induceren;
 • Overgevoeligheid voor cetirizine, andere piperazinederivaten of aminofylline.

Waarschuwingen en voorzorgen

Bij klachten van hartaritmie de behandeling staken. Adviseer patiënten cardiale symptomen direct te melden.

Bij ouderen wordt gebruik ontraden vanwege een afname van de eliminatie en een verhoogd risico op bijwerkingen (zoals anticholinerge effecten, hartritmestoornissen). Als gebruik niet kan worden vermeden, wordt een lagere dosering geadviseerd (zie Dosering).

Vanwege anticholinerge effecten voorzichtig zijn bij prostaathyperplasie, urinewegobstructie, verminderde gastro-intestinale motiliteit, myasthenia gravis, dementie, glaucoom en bij meer kans op convulsies.

Bij beenmergbeschadiging wordt langdurig gebruik van hoge doses afgeraden.

Bij een allergietest of een metacholine-provocatietest de behandeling met hydroxyzine ten minste 5 dagen vóór de test staken in verband met de betrouwbaarheid van de uitslagen.

Kinderen: veiligheid en werkzaamheid zijn niet aangetoond bij kinderen < 12 maanden wegens het ontbreken van gegevens.

Dit middel kan invloed hebben op de rijvaardigheid en het vermogen om machines te bedienen. Raadpleeg ‘Rij Veilig met Medicijnen’ van het IVM.

Overdosering

Symptomen

versterkte onderdrukking of paradoxale stimulatie van het CZS. Verminderd bewustzijn, ademhalingsdepressie, convulsies, hypotensie, cardiale aritmie inclusief bradycardie en uiteindelijk coma, cardio–respiratoire collaps.

Voor meer informatie over een vergiftiging met hydroxyzine zie de stofmonografie hydroxyzine via het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum.

Eigenschappen

Antihistaminicum met sederende, anxiolytische, centraal-depressieve, anticholinerge, spasmolytische en anti-emetische werking. Werkingsduur: na enkelvoudige dosis 4–6 uur.

Kinetische gegevens

Resorptie snel.
T max ca. 2 uur.
V d 7–16 l/kg, bij ouderen ca. 22,5 l/kg. Wordt breed verspreid in weefsels, ook in de huid.
Metabolisering uitgebreid, vnl. in de lever. Circa 45% wordt door alcoholdehydrogenase gemetaboliseerd tot de actieve metaboliet cetirizine. Via CYP3A4/5 worden andere metabolieten gevormd.
Eliminatie met de urine, vnl. in de vorm van metabolieten (vooral cetirizine).
T 1/2el bij volwassenen ca. 14 uur, bij ouderen ca. 29 uur, bij kinderen 4–11 uur, bij ernstige leverfunctiestoornis ca. 37 uur.

Uitleg afkortingen

F biologische beschikbaarheid (fractie van de dosis die in de systemische circulatie verschijnt)
T max tijdsduur tot maximale bloedspiegel na toediening
V d verdelingsvolume (fictief volume waarin een geneesmiddel zich verdeelt over het lichaam)
T 1/2 plasmahalfwaardetijd (tijd die nodig is om een bepaalde plasmaconcentratie te halveren)
T 1/2el plasmahalfwaardetijd in de eliminatiefase, terminale halfwaardetijd

Groepsinformatie

hydroxyzine hoort bij de groep antihistaminica, systemisch.

Kosten

Kosten laden…

Zie ook

Geneesmiddelgroep

Indicaties

Externe links