Samenstelling

Allerfre Reckitt Benckiser Nederland bv

Toedieningsvorm
Tablet
Sterkte
10 mg

Claritine Merck Sharp & Dohme bv

Toedieningsvorm
Stroop
Sterkte
1 mg/ml
Verpakkingsvorm
60 ml

Conserveermiddel: benzoëzuur (Na-zout). De stroop bevat tevens sucrose (0,6 g/ml).

Toedieningsvorm
Tablet
Sterkte
10 mg

Loratadine Tabletten Diverse fabrikanten

Toedieningsvorm
Tablet
Sterkte
10 mg
Toedieningsvorm
Tablet, omhuld
Sterkte
10 mg
Toedieningsvorm
Tablet, orodispergeerbaar
Sterkte
10 mg

De orodispergeerbare tablet bevat tevens sorbitol en aspartaam (0,5 mg/tablet, overeenkomend met 0,25 mg fenylalanine).

Uitleg symbolen

Dit geneesmiddel is niet opgenomen in het geneesmiddelen vergoedings systeem (GVS).
'Over the counter', dit geneesmiddel is een zelfzorgmiddel.
Aan de vergoeding van dit geneesmiddel zijn bepaalde voorwaarden verbonden, die zijn vermeld op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering.
Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Extra aandacht wordt gevraagd voor onverwachte bijwerkingen. Meldt u dit via het meldformulier van het Lareb.

Advies

Vermijd bij allergische rinitis zoveel mogelijk de prikkels die klachten veroorzaken. Bij gebruik van geneesmiddelen is bij intermitterende, milde klachten een niet-sederend antihistaminicum (oraal of nasaal) eerste keus vanwege de snelle werking. Bij een verstopte neus en bij persisterende klachten gaat de voorkeur uit naar een nasaal corticosteroïd, dat bij onvoldoende effect kan worden gecombineerd met een antihistaminicum. Faalt ook de combinatietherapie en zijn de klachten ernstig, dan kan een allergeen-specifieke immunotherapie in aanmerking komen, na zorgvuldige afweging van de voor- en nadelen.

Bij jeuk eerst de oorzaak van de jeuk achterhalen en deze zo mogelijk behandelen. Indien het wegnemen van de oorzaak niet mogelijk is, of bij onbekende oorzaak, proberen de jeuk te verminderen door symptomatische behandeling. Niet-medicamenteuze maatregelen kunnen daarbij worden aangewend evenals lokale of systemische behandeling. Systemische, niet-sederende, antihistaminica (zoals loratadine) worden geadviseerd wanneer vrijmaking van histamine in de huid een rol speelt, zoals bij urticaria. Indien histamine geen of slechts geringe rol speelt bij het ontstaan van de jeuk, kunnen centraal aangrijpende antihistaminica worden gebruikt. Houd hierbij wel rekening met het sederende effect van deze middelen.

Indicaties

  • Verlichting van symptomen van allergische rinitis.
  • Symptomatische behandeling van chronische urticaria.

Gerelateerde informatie

Dosering

Klap alles open Klap alles dicht

Symptomatische behandeling allergische rinitis of chronische urticaria:

Volwassenen en kinderen > 12 jaar:

10 mg 1×/dag.

Kinderen 2–12 jaar:

Lichaamsgewicht ≤ 30 kg: 5 mg 1×/dag, hierbij gebruik maken van de stroop; lichaamsgewicht > 30 kg: 10 mg 1×/dag.

Bij ernstige leverinsufficiëntie: volwassenen en kinderen met lichaamsgewicht > 30 kg: aanvankelijk 10 mg elke 2 dagen; kinderen met lichaamsgewicht ≤ 30 kg: aanvankelijk 5 mg elke 2 dagen.

De orodispergeerbare tablet op de tong houden tot deze volledig is opgelost.

Bijwerkingen

Vaak (1-10%): slaperigheid. Bij kinderen: hoofdpijn, zenuwachtigheid, vermoeidheid.

Soms (0,1-1%): hoofdpijn, slapeloosheid. Toegenomen eetlust.

Zeer zelden (< 0,01%): anafylaxie. Tachycardie, palpitaties. Duizeligheid, vermoeidheid. Droge mond, misselijkheid, gastritis. Huiduitslag, alopecia. Abnormale leverfuncties.

Interacties

Antihistaminica beïnvloeden immuuntherapie bij allergie.

Zwangerschap

Antihistaminica passeren de placenta.
Teratogenese: Zowel bij de mens als bij dieren geen aanwijzingen voor schadelijkheid.
Advies: Kan (voor zover bekend zonder gevaar, overeenkomstig het voorschrift) worden gebruikt. Bij vrouwen met fenylketonurie is het gebruik van preparaten die aspartaam bevatten (orodispergeerbare tablet) gecontra-indiceerd.

Lactatie

Overgang in de moedermelk: Ja, in kleine hoeveelheden. Preparaten die aspartaam bevatten: de metabolieten, inclusief fenylalanine, gaan in geringe mate over in de moedermelk.
Advies: Het gebruik van dit geneesmiddel of het geven van borstvoeding afwegen. Bij kinderen met fenylketonurie dient de moeder in de periode van het geven van borstvoeding geen preparaten die aspartaam bevatten (orodispergeerbare tablet) te gebruiken.

Waarschuwingen en voorzorgen

Wees terughoudend bij ernstige leveraandoeningen; indien toch toegepast de dosering verlagen, zie rubriek Dosering.

Bij patiënten met fenylketonurie de hoeveelheid overeenkomende fenylalanine in de orodispergeerbare tabletten doorberekenen in het voedingsvoorschrift.

Antihistaminica beïnvloeden de uitslagen van allergietesten; bij een allergietest moet het gebruik van loratadine ten minste 48 uur vóór de test worden gestaakt.

De werkzaamheid en veiligheid zijn niet vastgesteld bij kinderen < 2 jaar.

Overdosering

Symptomen
slaperigheid, hoofdpijn en tachycardie.

Therapie
indien nog zinvol: actieve kool gesuspendeerd in water. Hemodialyse verwijdert loratadine niet.

Zie voor symptomen en behandeling de stofmonografie loratadine via de website van het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (zoek op loratadine).

Eigenschappen

H1-receptorantagonist zonder uitgesproken sederende of anticholinerge werking (geen centraal aangrijpingspunt) bij een dosis van 10 mg/dag.

Kinetische gegevens

Resorptiesnel en praktisch volledig. Belangrijk first-pass-effect.
T max1–2 uur (loratadine), 2–4 uur (actieve metaboliet).
Eiwitbinding97–99% (loratadine) .
Metaboliseringin de lever via CYP3A4 en CYP2D6 tot o.a. actief desloratadine.
Eliminatiemet de urine 40% en feces 42%, vnl. als geconjugeerde metabolieten. Hemodialyse verwijdert loratadine niet uit de circulatie.
T 1/2elca. 8 uur (loratadine), ca. 28 uur (actieve metaboliet); bij chronische (alcoholische) leveraandoeningen zijn deze verlengd tot resp. ca. 24 en 37 uur.

Uitleg afkortingen

F biologische beschikbaarheid (fractie van de dosis die in de systemische circulatie verschijnt)
T max tijdsduur tot maximale bloedspiegel na toediening
V d verdelingsvolume (fictief volume waarin een geneesmiddel zich verdeelt over het lichaam)
T 1/2 plasmahalfwaardetijd (tijd die nodig is om een bepaalde plasmaconcentratie te halveren)
T 1/2el plasmahalfwaardetijd in de eliminatiefase, terminale halfwaardetijd

Groepsinformatie

loratadine hoort bij de groep antihistaminica, systemisch.

loratadine vergelijken met een ander geneesmiddel

Zie ook