ivermectine (oraal)

Samenstelling

Zie voor hulpstoffen de productinformatie van CBG/EMA of raadpleeg een apotheker.

Ivermectin XGVS Diverse fabrikanten

Toedieningsvorm
Tablet
Sterkte
3 mg

Stromectol XGVS Merck Sharp & Dohme bv

Toedieningsvorm
Tablet
Sterkte
3 mg

Uitleg symbolen

XGVS Dit geneesmiddel is niet opgenomen in het geneesmiddelen vergoedings systeem (GVS).
OTC 'Over the counter', dit geneesmiddel is een zelfzorgmiddel.
Bijlage 2 Aan de vergoeding van dit geneesmiddel zijn bepaalde voorwaarden verbonden, die zijn vermeld op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering.
Aanvullende monitoring Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Extra aandacht wordt gevraagd voor onverwachte bijwerkingen. Meldt u dit via het meldformulier van het Lareb.

ivermectine (oraal) vergelijken met een ander geneesmiddel.

Advies

De werking van anthelminthica is min of meer specifiek voor het type worminfectie. De keuze van het middel wordt daarom op geleide van de diagnose gemaakt. Bij enterobiasis en infectie met de varkenslintworm zijn hygiënische maatregelen noodzakelijk om herbesmetting van de gastheer en besmetting van huisgenoten te voorkomen.

Ivermectine is eerste keus bij een infectie met Strongyloides.

Geef niet-medicamenteuze adviezen en behandel scabiës bij voorkeur lokaal met permetrine als eerste keus en benzylbenzoaatsmeersel als tweede keus. Als lokale behandeling faalt of op praktische bezwaren stuit en/of bij bewezen allergie of contra-indicatie, kan ivermectine oraal gebruikt worden. Overweeg bij ernstige vormen van scabiës met hoge besmettelijkheid en bij immuungecompromitteerde patiënten een combinatie van lokale en orale behandeling. Behandeling van scabiës altijd herhalen na 7–14 dagen. Gezinsleden en personen met wie intensief (lichamelijk) contact is geweest ook gelijktijdig éénmalig behandelen.

Offlabel: Behandel Onchocerciasis volgens p. 34 van de Therapierichtlijn parasitaire infecties (2020) van de NVP.

Indicaties

Behandeling van:

  • Intestinale strongyloidiasis (door Anguillula stercoralis);
  • Microfilariëmie bij patiënten met lymfatische filariasis door Wuchereria bancrofti;
  • Scabiës (ook schurft genoemd), veroorzaakt door Sarcoptes scabies;
  • Offlabel: Onchocerciasis.

Behandeling van scabiës is alleen aangewezen als de diagnose klinisch en/of door parasitologisch onderzoek is vastgesteld.

Gerelateerde informatie

Dosering

Klap alles open Klap alles dicht

Intestinale strongyloidiasis

Volwassenen en kinderen

200 microg/kg lichaamsgewicht eenmalig (overeenkomend met 15–24 kg: 3 mg; 25–35 kg: 6 mg; 36–50 kg: 9 mg; 51–65 kg: 12 mg; 66–79 kg: 15 mg; ≥ 80 kg: 18 mg). De veiligheid is niet vastgesteld bij kinderen < 15 kg.

Lymfatische filariasis

Volwassenen en kinderen

150–200 microg/kg lichaamsgewicht als één dosis elke 6 maanden (overeenkomend met 15–25 kg: 3 mg; 26–44 kg: 6 mg; 45–64 kg: 9 mg; 65–84 kg: 12 mg) of 300–400 microg/kg lichaamsgewicht als één dosis elke 12 maanden (overeenkomend met 15–25 kg: 6 mg; 26–44 kg: 12 mg; 45–64 kg: 18 mg; 65–84 kg: 24 mg). De veiligheid is niet vastgesteld bij kinderen < 15 kg.

Sarcoptes scabies

Volwassenen en kinderen

200 microg/kg lichaamsgewicht eenmalig (overeenkomend met: 15–24 kg: 3 mg; 25–35 kg: 6 mg; 36–50 kg: 9 mg; 51–65 kg: 12 mg; 66–79 kg: 15 mg; ≥ 80 kg: 18 mg). Volgens de fabrikant: een tweede dosis binnen 2 weken alleen overwegen als er nieuwe laesies ontstaan of als parasitologisch onderzoek positief is. In geval van een zeer ernstige infectie kan binnen 8–15 dagen een tweede dosis nodig zijn. Volgens de NHG-behandelrichtlijn Scabiës (2020) en de LCI-richtlijn Scabiës (2015): dient een tweede behandeling toegepast te worden 7–14 dagen na de eerste dosis.

De veiligheid is niet vastgesteld bij kinderen < 15 kg.

Offlabel: Onchocerciasis

Volwassenen en kinderen ≥ 8 jaar

Volgens de Therapierichtlijn parasitaire infecties (NVP, 2020, op p. 34): Eerst oogonderzoek verrichten, indien er oogletsel is (microfilariën in de voorste oogkamer) dan enkele dagen voorbehandelen met corticosteroïden (prednison 1 mg/kg/dag). De eerste keus behandeling is oraal doxycycline 100 mg 1×/dag gedurende 6 weken waarbij op dag 13 oraal ivermectine 0,15 mg/kg lichaamsgewicht wordt gegeven. De tweede keus behandeling is alleen een éénmalige gift ivermectine van 0,15 mg/kg lichaamsgewicht. Herhaling van ivermectine, afhankelijk van klinische verschijnselen en eosinofilie, na (3–)12 maanden kan nodig zijn.

Toediening: Neem de tabletten met wat water in op een nuchtere maag; binnen 2 uur vóór en 2 uur na inname geen voedsel gebruiken. Bij kinderen < 6 jaar de tabletten verpulveren.

Bijwerkingen

Zeer zelden: toxische epidermale necrolyse (TEN) en Stevens-Johnsonsyndroom (SJS).

Verder zijn gemeld: voorbijgaande hypereosinofilie, leverfunctiestoornissen waaronder acute hepatitis, stijging van leverenzymwaarden, hyperbilirubinemie en hematurie.

Bij de behandeling van strongyloidiasis zijn gemeld: asthenie, buikpijn, anorexie, obstipatie, diarree, misselijkheid, braken, duizeligheid, slaperigheid, vertigo, tremoren, voorbijgaande eosinofilie, leukopenie, anemie en stijging ALAT of AF.

Bij de behandeling van door Wucheria bancrofti veroorzaakte filariasis lijkt de intensiteit van de bijwerkingen verband te houden met de concentratie microfilariae in het bloed. Gemeld zijn: koorts, hoofdpijn, asthenie, gevoel van zwakte, spierpijn, gewrichtspijn, anorexie, misselijkheid, (boven)buikpijn, hoest, ademhalingsproblemen, keelpijn, orthostatische hypotensie, rillingen, vertigo, hyperhidrose, pijn of vervelend gevoel in de testes.

Bij infectie met Onchocerca volvulus, als gevolg van het afsterven van de microfilariae: Mazzotti-achtige reacties: jeuk, uitgebreide urticaria, conjunctivitis, gewrichtspijn, spierpijn (waaronder abdominale spierpijn), koorts, oedeem, lymfadenitis, lymfadenopathie, misselijkheid, braken, diarree, orthostatische hypotensie, vertigo, tachycardie, asthenie, hoofdpijn, verergering van astma. Ook zijn oculaire bijwerkingen gemeld; het is niet duidelijk in hoeverre deze bijwerkingen het gevolg zijn van de ziekte zelf of van behandeling met ivermectine.

Bij infectie met meerdere parasieten kan de incidentie en ernst van bijwerkingen hoger zijn. Bij gelijktijdige ernstige Loa Loa-infectie zijn bv. gemeld: anafylactische reactie, nek- en rugpijn, oculaire hyperemie, conjunctivale bloeding, dyspneu, incontinentie voor urine en/of feces, moeilijk staan/lopen, veranderd bewustzijn, verwardheid, lethargie, stupor of coma, ernstige of fatale encefalopathie.

In het begin van de behandeling van scabiës kan voorbijgaande toename van de jeuk voorkomen.

Interacties

Wees voorzichtig bij gelijktijdige toediening van diëthylcarbamazine (DEC). DEC heeft een snelle microfilaricide werking waardoor ontstekingsreacties kunnen ontstaan op afbraakproducten van de afgestorven microfilariae.

Zwangerschap

Teratogenese: Er zijn onvoldoende gegevens om de mogelijke schadelijkheid afdoende te beoordelen. Bij blootstelling van ca. 300 zwangeren in het 1e trimester en meer dan 400 later in de zwangerschap, zijn er géén aanwijzingen voor risico op schadelijke effecten waargenomen (zoals aangeboren afwijkingen, spontane abortus, foetale sterfte/doodgeboorte of zuigelingensterfte). De kwaliteit van de betreffende studies is matig. In dierproeven is ivermectine wel schadelijk gebleken.

Advies: Alleen op strikte indicatie gebruiken.

Lactatie

Overgang in de moedermelk: Ja, minder dan 2% wordt uitgescheiden in de moedermelk.

Farmacologisch effect: De ervaring met dit middel tijdens lactatie is zeer beperkt, maar na een eenmalige dosis zijn nadelige effecten voor de zuigeling niet waarschijnlijk.

Advies: Kan waarschijnlijk veilig gebruikt worden.

Contra-indicaties

Er zijn van dit middel geen contra-indicaties bekend.

Waarschuwingen en voorzorgen

De werkzaamheid bij immuungecompromitteerde patiënten met intestinale strongyloidiasis is niet vastgesteld; persisterende infestatie is gemeld.

Ivermectine is niet werkzaam tegen volwassen wormen van Filariae-species.

In gebieden waar Loa loa voorkomt dienen speciale maatregelen te worden genomen voor de instelling van de behandeling met ivermectine (in verband met de kans op ernstige bijwerkingen, genoemd in rubriek Bijwerkingen).

De veiligheid is niet vastgesteld bij kinderen < 15 kg.

Overdosering

Symptomen

Gemeld na inname, injectie of blootstelling van lichaamsoppervlakten aan ivermectine (soms voor veterinaire toepassing) zijn: hoofdpijn, vertigo, huiduitslag, contactdermatitis, oedeem, asthenie, misselijkheid, braken, buikpijn en diarree. Andere gemelde bijwerkingen zijn: convulsies, ataxie, dyspneu, paresthesie en urticaria. Aan deze overdosering zijn geen sterfgevallen toegeschreven.

Zie voor meer symptomen en de behandeling de monografie ivermectine op vergiftigingen.info.

Eigenschappen

Semi-synthetisch derivaat van avermectine, dat geïsoleerd wordt uit fermentatieproducten van Streptomyces avermitilis. Ivermectine bindt zich bij invertebraten selectief aan de door glutamaat gereguleerde chloride-ionkanalen die zich in de zenuw- en spiercellen bevinden, hierdoor wordt de permeabiliteit van het celmembraan vergroot met als gevolg verlamming en dood van de parasiet.

Het is werkzaam tegen nematoden en de schurftmijt.

Kinetische gegevens

T max ca. 4 uur.
V d 9,9 l/kg.
Eiwitbinding ca. 93%.
Metabolisering in de lever door vnl. CYP3A4.
Eliminatie vrijwel uitsluitend met de feces.
T 1/2el ca. 12 uur, metabolieten ca. 3 dagen.

Uitleg afkortingen

F biologische beschikbaarheid (fractie van de dosis die in de systemische circulatie verschijnt)
T max tijdsduur tot maximale bloedspiegel na toediening
V d verdelingsvolume (fictief volume waarin een geneesmiddel zich verdeelt over het lichaam)
T 1/2 plasmahalfwaardetijd (tijd die nodig is om een bepaalde plasmaconcentratie te halveren)
T 1/2el plasmahalfwaardetijd in de eliminatiefase, terminale halfwaardetijd

Groepsinformatie

ivermectine (oraal) hoort bij de groep anthelminthica.

Kosten

Kosten laden…

Zie ook

Geneesmiddelgroep

Indicaties

Externe links