Samenstelling

Kineret 100 Swedish Orphan International Ltd

Toedieningsvorm
Oplossing voor injectie
Sterkte
150 mg/ml
Verpakkingsvorm
0,67 ml in voorgevulde spuit

Uitleg symbolen

Dit geneesmiddel is niet opgenomen in het geneesmiddelen vergoedings systeem (GVS).
'Over the counter', dit geneesmiddel is een zelfzorgmiddel.
Aan de vergoeding van dit geneesmiddel zijn bepaalde voorwaarden verbonden, die zijn vermeld op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering.
Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Extra aandacht wordt gevraagd voor onverwachte bijwerkingen. Meldt u dit via het meldformulier van het Lareb.

Advies

Er zijn onvoldoende gegevens beschikbaar om de juiste plaats vast te stellen van anakinra bij de behandeling van reumatoïde artritis. Bij onvoldoende respons op ten minste twee DMARD's (waaronder methotrexaat) in optimale dosering of indien het gebruik vanwege bijwerkingen moet worden gestaakt, komen TNF-α-blokkerende middelen in aanmerking. Op basis van een indirecte vergelijking met een TNF-α-blokker is de werkzaamheid van anakinra minder.

Anakinra dient alleen te worden voorgeschreven door, of op aanwijzing van, een gespecialiseerde arts met ervaring in het voorschrijven van een TNF-α-blokkerend middel of een ander biological.

Indicaties

Behandeling van reumatoïde artritis in combinatie met methotrexaat bij onvoldoende reactie op methotrexaat alleen.

Dosering

Klap alles open Klap alles dicht

Reumatoïde artritis:

100 mg (= 0,67 ml) s.c. 1×/dag rond hetzelfde tijdstip. Aanbevolen wordt de injectieplaats af te wisselen om lokale bijwerkingen te voorkomen.

Bijwerkingen

Zeer vaak (> 10%): reactie op de injectieplaats (erytheem, ecchymose, ontsteking en pijn; meestal licht tot matig), hoofdpijn, stijging cholesterolspiegel.

Vaak (1-10%): trombocytopenie, neutropenie, ernstige infecties (meestal van bacteriële oorsprong zoals cellulitis, pneumonie en botinfecties) waarvoor vaak ziekenhuisopname is vereist.

Soms (0,1-1%): allergische reacties, zoals anafylactische reacties, angio-oedeem, urticaria en pruritus. Stijging van leverenzymwaarden.

Verder zijn gemeld: opportunistische infecties, niet-infectieuze hepatitis.

Interacties

Bij toepassing van anakinra in combinatie met TNF-α-blokkerende middelen is een hogere incidentie van ernstige infecties (7%) en neutropenie gezien dan bij de afzonderlijke stoffen. Gelijktijdige toediening wordt afgeraden.

Levende verzwakte vaccins niet tijdens behandeling met anakinra geven.

De door chronische ontsteking onderdrukte vorming van CYP450-enzymen zou door anakinra kunnen worden genormaliseerd. Voor substraten van CYP450 met een smalle therapeutische breedte, zoals fenytoïne, wordt bij starten en staken van anakinra controle van effect of concentratie en eventuele aanpassing van de dosering aanbevolen.

Zwangerschap

Teratogenese: Bij de mens, onvoldoende gegevens. Bij dieren geen aanwijzingen voor schadelijkheid.
Advies: Gebruik ontraden. Een vruchtbare vrouw dient adequate anticonceptie toe te passen.

Lactatie

Overgang in de moedermelk: Onbekend.
Advies: Het gebruik van dit geneesmiddel of het geven van borstvoeding ontraden, risico voor de zuigeling is niet uitgesloten.

Contra-indicaties

  • overgevoeligheid voor eiwitten geproduceerd m.b.v. E. coli;
  • ernstige nierfunctiestoornissen (creatinineklaring < 30 ml/min);
  • start van de behandeling bij neutropenie (ANC < 1,5 × 109/l).

Waarschuwingen en voorzorgen

Voorafgaand aan behandeling de patiënt onderzoeken op latente tuberculose en virale hepatitis. Aanbevolen wordt het aantal neutrofielen te bepalen voor het starten van de behandeling; bij neutropenie (ANC < 1,5 × 109/l) de behandeling niet starten.

Voorzichtigheid is geboden bij ouderen (meer kans op infecties), bij matige nierfunctiestoornissen (creatinineklaring 30–50 ml/min), bij recidiverende infecties in de voorgeschiedenis of bij onderliggende ziekten met een predispositie voor infecties zoals gevorderde of slecht gecontroleerde diabetes en astma.

Aanbevolen wordt het aantal neutrofielen te bepalen, maandelijks gedurende de eerste zes maanden en vervolgens driemaandelijks.

Staak de behandeling: bij neutropenie (ANC < 1,5 × 109/l) ; als een ernstige infectie optreedt; als ernstige allergische reacties, zoals anafylactische reacties en angio-oedeem, optreden.

Tijdens de behandeling kunnen zich antilichamen ontwikkelen; de klinische betekenis hiervan is nog onbekend.

De veiligheid en werkzaamheid bij kinderen jonger dan 18 jaar zijn niet vastgesteld.

Eigenschappen

Anakinra is een humane interleukine-1-receptorantagonist, geproduceerd door middel van recombinant-DNA-technologie in een E. coli expressiesysteem. Anakinra neutraliseert de biologische activiteit van interleukine-1α (IL-1α) en interleukine-1β (IL-1β) door competitieve remming van hun binding aan de interleukine-1-type-I-receptor (IL-1RI). Interleukine-1 is een belangrijk pro-inflammatoir cytokine in het ontstekingsproces bij reumatoïde artritis.

Kinetische gegevens

V dca. 0,26 l/kg.
T max3–7 uur.
Eliminatievooral via de nier.
T 1/2el4–6 uur.

Uitleg afkortingen

F biologische beschikbaarheid (fractie van de dosis die in de systemische circulatie verschijnt)
T max tijdsduur tot maximale bloedspiegel na toediening
V d verdelingsvolume (fictief volume waarin een geneesmiddel zich verdeelt over het lichaam)
T 1/2 plasmahalfwaardetijd (tijd die nodig is om een bepaalde plasmaconcentratie te halveren)
T 1/2el plasmahalfwaardetijd in de eliminatiefase, terminale halfwaardetijd

Groepsinformatie

anakinra hoort bij de groep interleukine antagonisten.

anakinra vergelijken met een ander geneesmiddel

Zie ook