pneumokokkenvaccin (20-valent)

Samenstelling

Zie voor hulpstoffen de productinformatie van CBG/EMA of raadpleeg een apotheker.

Apexxnar XGVS Aanvullende monitoring Pfizer bv

Toedieningsvorm
Suspensie voor injectie
Verpakkingsvorm
wegwerpspuit 0,5 ml

Bevat per dosis à 0,5 ml: serotypen 1, 3, 4, 5, 6A, 7F, 8, 9V, 10A, 11A, 12F, 14, 15B, 18C, 19A, 19F, 22F, 23F, 33F: 2,2 microg; serotype 6B: 4,4 microg. Is geconjugeerd aan dragereiwit CRM 197 en geadsorbeerd aan aluminiumfosfaat.

Uitleg symbolen

XGVS Dit geneesmiddel is niet opgenomen in het geneesmiddelen vergoedings systeem (GVS).
OTC 'Over the counter', dit geneesmiddel is een zelfzorgmiddel.
Bijlage 2 Aan de vergoeding van dit geneesmiddel zijn bepaalde voorwaarden verbonden, die zijn vermeld op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering.
Aanvullende monitoring Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Extra aandacht wordt gevraagd voor onverwachte bijwerkingen. Meldt u dit via het meldformulier van het Lareb.

pneumokokkenvaccin (20-valent) vergelijken met een ander geneesmiddel.

Advies

De richtlijn Pneumokokkenziekte en de factsheet Pneumokokkenvaccinatie op de site van het RIVM informeert over de actieve immunisatie met behulp van een pneumokokkenvaccin.

Indicaties

  • Actieve immunisatie tegen invasieve ziekten en pneumonie veroorzaakt door Streptococcus pneumoniae bij volwassenen.

Doseringen

Klap alles open Klap alles dicht

Actieve immunisatie

Volwassenen

i.m. 1 dosis (0,5 ml). De noodzaak voor een boostervaccinatie is niet vastgesteld.

Toediening: bij voorkeur in de deltaspier. In uitzonderlijke gevallen (bv. trombocytopenie of bij risico van bloeding) mag het vaccin subcutaan worden toegediend. Niet intravasculair toedienen.

Bijwerkingen

Zeer vaak (> 10%): pijn, gevoeligheid op injectieplaats. Vermoeidheid. Hoofdpijn. Gewrichtspijn, spierpijn.

Vaak (1-10%): reacties op injectieplaats (induratie, zwelling, erytheem), koorts.

Soms (0,1-1%): overgevoeligheidsreactie (zoals gezichtoedeem, dyspneu, bronchospasme). Reacties op injectieplaats (jeuk, urticaria). Lymfadenopathie, koude rillingen. Diarree, misselijkheid, braken. Huiduitslag, angio-oedeem.

Gemeld zijn: beperking van armbeweging. Verminderde eetlust. Het 20-valent vaccin bevat alle componenten van het 13-valent vaccin waarbij zijn gemeld: anafylaxie waaronder shock, erythema multiforme en dermatitis op de vaccinatieplaats.

Interacties

Er is geen onderzoek naar interacties uitgevoerd.

Overweeg bij personen met onderliggende aandoeningen die gepaard gaan met een hoog risico op het ontwikkelen van levensbedreigende pneumokokkenziekte, het griepvaccin (quadrivalent) apart toe te dienen (bv. met ca. 4 w. ertussen). Bij gelijktijdige toediening was de immuunrespons niet minder, maar werden wel lagere titers waargenomen voor alle pneumokokkenserotypen die Apexxnar bevat, dan wanneer Apexxnar alleen werd toegediend. De klinische relevantie is onbekend.

Kan samen met COVID-19-mRNA-vaccin worden toegediend.

Bij combinatie met immunosuppressieve therapie wordt mogelijk geen adequate respons op de vaccinatie bereikt.

Zwangerschap

Antistoffen kunnen de placenta passeren.

Teratogenese: Zowel bij de mens als bij dieren onvoldoende gegevens. De beschikbare gegevens over de toediening van vaccins met geïnactiveerde micro-organismen of delen daarvan, wijzen niet op een groter risico op aangeboren afwijkingen of andere nadelige effecten.

Advies: Kan waarschijnlijk veilig worden gebruikt.

Lactatie

Overgang in de moedermelk: Onbekend.

Farmacologisch effect: Er zijn geen negatieve effecten bekend.

Advies: Kan worden gebruikt.

Contra-indicaties

  • overgevoeligheid voor difterietoxoïd.

Waarschuwingen en voorzorgen

Stel vaccinatie uit bij een acute ernstige ziekte gepaard gaande met koorts. Bij aanwezigheid van een lichte infectie hoeft de vaccinatie niet uitgesteld te worden.

Er zijn geen veiligheids- en immunogeniciteitsgegevens beschikbaar voor immunogecompromitteerden. Vaccinatie dient op een individuele basis te worden overwogen. Bij een verminderde immuunrespons, hetzij door het gebruik van immunosuppressiva, een genetische afwijking, HIV-infectie of andere oorzaken, is een verminderde antilichaamrespons mogelijk. De klinische relevantie hiervan is niet bekend.

Van een beperkt aantal personen met een HIV-infectie of een HSCT zijn veiligheids- en immunogeniciteitsgegevens beschikbaar met Prevenar 13 (een vaccin met 13 polysacharideconjugaten die ook in het 20-valent vaccin zitten). Voor het 20-valent vaccin werden voor de meeste serotypen lagere gemiddelde titers waargenomen dan met het 13-valent vaccin. De klinische relevantie voor immunogecompromitteerde personen is echter niet bekend.

Er zijn geen gegevens beschikbaar over opeenvolgende vaccinatie met andere pneumokokkenvaccins of een boosterdosis. Als het gebruik van een 23-valent pneumokokkenpolysacharidevaccin (Pneumovax 23) zinvol wordt geacht, dient volgens de fabrikant eerst het 20-valent vaccin gegeven te worden, gebaseerd op de klinische ervaring met het 13-valent vaccin.

De veiligheid en werkzaamheid bij kinderen < 18 jaar zijn niet vastgesteld. Er zijn geen gegevens over toepassing bij speciale populaties.

Eigenschappen

Pneumokokkenconjugaatvaccin (PCV), bevat kapselpolysachariden van twintig Streptococcus pneumoniae-serotypen (20-valent). Het wijzigt de immuunrespons op de polysacharide van een T-cel-onafhankelijke respons in een T-cel-afhankelijke respons. De T-cel-afhankelijke respons leidt tot een betere antilichaamrespons en generatie van B-geheugencellen, waardoor een anamnestische (booster-)respons op nieuwe blootstelling aan de bacterie mogelijk wordt gemaakt.

Groepsinformatie

pneumokokkenvaccin (20-valent) hoort bij de groep vaccins.

Kosten

Kosten laden…

Zie ook

Geneesmiddelgroep

Externe links