influenzavaccin

Samenstelling

Influvac (subunit-virusvaccin) XGVS Abbott bv

Toedieningsvorm
Suspensie voor injectie
Verpakkingsvorm
wegwerpspuit 0,5 ml

Bevat sporen van gentamicine en formaldehyde. Bevat per dosis 15 microg oppervlakte-antigeen van 3 stammen.

Influvac Tetra (subunit-virusvaccin) XGVSAanvullende monitoring Abbott bv

Toedieningsvorm
Suspensie voor injectie 'Tetra'
Verpakkingsvorm
wegwerpspuit 0,5 ml

Bevat sporen van gentamicine en formaldehyde. Bevat per dosis 15 microg oppervlakte-antigeen van 4 stammen.

Vaxigrip (gesplitst virusvaccin) XGVS Sanofi SA

Toedieningsvorm
Suspensie voor injectie
Verpakkingsvorm
wegwerpspuit 0,5 ml

Bevat sporen van neomycine en formaldehyde. Bevat per dosis 15 microg oppervlakte-antigeen van 3 stammen.

Uitleg symbolen

XGVS Dit geneesmiddel is niet opgenomen in het geneesmiddelen vergoedings systeem (GVS).
OTC 'Over the counter', dit geneesmiddel is een zelfzorgmiddel.
Bijlage 2 Aan de vergoeding van dit geneesmiddel zijn bepaalde voorwaarden verbonden, die zijn vermeld op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering.
Aanvullende monitoring Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Extra aandacht wordt gevraagd voor onverwachte bijwerkingen. Meldt u dit via het meldformulier van het Lareb.

influenzavaccin vergelijken met een ander geneesmiddel.

Advies

Influenza is bij gezonde personen over het algemeen een onschuldige aandoening, waarbij symptomatische behandeling meestal voldoende is. Bij patiënten die behoren tot een risicogroep kunnen ten gevolge van influenza belangrijke complicaties optreden. Vaccinatie is bij deze patiënten aangewezen. Verder zijn er voor de profylaxe en behandeling van influenza antivirale middelen beschikbaar, met als belangrijkste de neuraminidaseremmers oseltamivir en zanamivir. De toepassing van antivirale middelen is echter beperkt tot zeer specifieke situaties en met voorbehoud van beperkte evidence.

De kosten van griepvaccinatie van personen die behoren tot de categorieën die in het jaarlijks advies van de Gezondheidsraad als risicogroepen zijn aangewezen komen ten laste van het 'Nationaal Programma Grieppreventie'. De griepvaccinatie kan niet ten laste van de ziektekostenverzekering worden gebracht.

Indicaties

  • Profylaxe van influenza, vooral bij patiënten die meer kans hebben op met influenza geassocieerde complicaties.

Gerelateerde informatie

Dosering

Klap alles open Klap alles dicht

Profylaxe van influenza:

Volwassenen:

Influvac Tetra: eenmaal 0,5 ml i.m. of diep–subcutaan.

Volwassenen en kinderen > 3 jaar:

Influvac, Vaxigrip: eenmaal 0,5 ml i.m. of diep–subcutaan.

Kinderen van 6 maanden–3 jaar:

Influvac, Vaxigrip: 0,25–0,5 ml i.m. of diep–subcutaan, klinische gegevens zijn echter beperkt. Aan kinderen die nog niet eerder zijn gevaccineerd, een tweede dosis geven na een periode van > 4 weken.

Volgens de NHG/SNPG- Praktijkhandleiding Griepvaccinatie 2018 (pdf 3,0 MB): Kinderen > 6 maanden: 0,5 ml (de volledige dosis van het vaccin). Bij kinderen < 6 jaar de vaccinatie na 4 weken herhalen, tenzij het kind in de afgelopen twee griepseizoenen minstens eenmaal volledig is gevaccineerd.

De suspensie vóór injectie zwenken. Intramusculair of diep-subcutaan toedienen.

Bij gelijktijdige toepassing van andere vaccins, deze in verschillende ledematen toedienen.

Bijwerkingen

Zeer vaak (> 10%): hoofdpijn, pijn op de injectieplaats, malaise, vermoeidheid, spierpijn. Bij kleine kinderen (6-35 maanden) ook verlies van eetlust, abnormaal huilen en prikkelbaarheid, sufheid.

Vaak (1-10%): zwelling, roodheid, ecchymose, verharding op de injectieplaats, zweten, gewrichtspijn, koorts, rillingen.

Soms (0,1-1%): lymfadenopathie, allergische reacties zoals overgevoeligheid, atopische dermatitis, urticaria, orofaryngeale pijn, astma, allergische rinitis, rinorroe, allergische conjunctivitis, duizeligheid, slapeloosheid, diarree, misselijkheid, asthenie.

Zelden (< 0,1%): allergische reacties zoals zwelling van het gezicht, jeuk, erytheem, huiduitslag, overmatig blozen, orale mucosa eruptie, orale paresthesie, irritatie van de keel, dyspneu, niezen, neusverstopping, congestie van de bovenste luchtwegen, oculaire hypertensie, hypo-esthesie, paresthesie, buikpijn, braken, verminderde eetlust, griepachtige symptomen, exfoliatie en overgevoeligheid op de injectieplaats.

Verder zijn gemeld: allergische reacties (in zeldzame gevallen leidend tot shock), angio-oedeem. Voorbijgaande trombocytopenie. Neuralgie, koortsstuipen, andere neurologische aandoeningen, zoals encefalomyelitis, neuritis en het Guillain-Barrésyndroom. Vasculitis (zoals Henoch-Schönlein-purpura) met in zeer zeldzame gevallen voorbijgaande nierproblemen.

Interacties

De immunologische respons kan verminderd zijn bij gelijktijdige immunosuppressieve behandeling.

Zwangerschap

Teratogenese: Zowel bij de mens als bij dieren geen aanwijzingen voor schadelijkheid.
Advies: Kan (voor zover bekend) zonder gevaar volgens voorschrift worden gebruikt.

Lactatie

Overgang in de moedermelk: Onbekend.
Advies: Kan (voor zover bekend) zonder gevaar volgens voorschrift worden gebruikt.

Contra-indicaties

  • acute infectieziekte, koorts;
  • overgevoeligheid voor kippenei-eiwit.

Waarschuwingen en voorzorgen

Vaccinatie dient tijdig, bij voorkeur in het najaar, te geschieden. De protectiegraad is lager bij ouderen en kinderen dan bij volwassenen. De vorming van antilichamen bij patiënten met endogene of iatrogene immunosuppressie kan ontoereikend zijn.

Na griepvaccinatie kunnen fout-positieve uitkomsten optreden in serologische testen met ELISA (voor detectie van antilichamen tegen HIV-1, hepatitis C en vooral HTLV-1).

De werkzaamheid en veiligheid zijn niet vastgesteld bij kinderen < 6 maanden en voor Influvac Tetra ook niet bij kinderen < 18 jaar.

Eigenschappen

Geïnactiveerd influenzavaccin, geformuleerd met virosomen als drager/adjuvans, samengesteld uit zeer zuivere oppervlakte–antigenen uit stam A en B van het influenzavirus, gekweekt in bevruchte kippeneieren. Het vaccin bevat dus géén genetisch materiaal van het virus.

Eén injectie geeft meestal binnen twee tot drie weken na inenting bescherming; deze houdt gewoonlijk zes tot twaalf maanden aan. De samenstelling wordt elk jaar gebaseerd op de meest recente epidemiologische gegevens volgens richtlijnen van de WHO (noordelijk halfrond).

Uitleg afkortingen

F biologische beschikbaarheid (fractie van de dosis die in de systemische circulatie verschijnt)
T max tijdsduur tot maximale bloedspiegel na toediening
V d verdelingsvolume (fictief volume waarin een geneesmiddel zich verdeelt over het lichaam)
T 1/2 plasmahalfwaardetijd (tijd die nodig is om een bepaalde plasmaconcentratie te halveren)
T 1/2el plasmahalfwaardetijd in de eliminatiefase, terminale halfwaardetijd

Groepsinformatie

influenzavaccin hoort bij de groep vaccins.

Kosten

Kosten laden…

Zie ook

Geneesmiddelgroep

Indicaties

Externe links