tetanusimmunoglobuline

Samenstelling

Tetaquin Sanquin, CLB, divisie Producten

Toedieningsvorm
Injectievloeistof
Sterkte
125 IE/ml
Verpakkingsvorm
flacon 2 ml

Tetaquin is bereid uit menselijk plasma met ≥ 100 IE/ml tetanusantistoffen. De eiwitconcentratie bedraagt 100–180 g/l en bestaat uit ten minste 90% IgG. Het maximale IgA-gehalte is 6 g/l. Het preparaat bevat glycine. Door productieproblemen is Tetaquin niet leverbaar, via de website van Sanquin.org op tetaquin is op artsenverklaring een gelijkwaardig vervangend geneesmiddel te bestellen (dat in Engeland is geregistreerd). Sanquin zorgt dat er door de patiënt geen extra kosten gemaakt te hoeven worden, een eventueel eigen risico blijft van toepassing. Een Nederlandse bijsluiter en toedieningsadviezen volgens Nederlands voorschrift worden meegeleverd.

Uitleg symbolen

XGVS Dit geneesmiddel is niet opgenomen in het geneesmiddelen vergoedings systeem (GVS).
OTC 'Over the counter', dit geneesmiddel is een zelfzorgmiddel.
Bijlage 2 Aan de vergoeding van dit geneesmiddel zijn bepaalde voorwaarden verbonden, die zijn vermeld op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering.
Aanvullende monitoring Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Extra aandacht wordt gevraagd voor onverwachte bijwerkingen. Meldt u dit via het meldformulier van het Lareb.

tetanusimmunoglobuline vergelijken met een ander geneesmiddel.

Advies

Tetanusimmunoglobuline kan bij de genoemde indicaties worden voorgeschreven.

Indicaties

Postexpositie profylaxe van tetanus in combinatie met actieve tetanusvaccinatie bij patiënten:

  • die niet adequaat gevaccineerd zijn;
  • van wie de immuunstatus onzeker is;
  • met ernstige deficiëntie van de antilichaamproductie.

De LCI-richtlijn Tetanus (2016) adviseert om bij personen die conform het Rijksvaccinatieprogramma volledig zijn gevaccineerd niet standaard tetanus-immunoglobuline toe te dienen, zelfs niet indien de laatste vaccinatie tegen tetanus meer dan 10 jaar geleden heeft plaatsgevonden.

Behandeling van:

  • klinisch manifeste tetanus.

Dosering

Zie voor meer informatie tevens de LCI-richtlijn tetanus.

Klap alles open Klap alles dicht

Postexpositie profylaxe van tetanus:

Volwassenen en kinderen:

Omdat de minimale incubatietijd van tetanus 24 uur is, zo snel mogelijk na de verwonding toedienen: 250 IE. Bij necrotiserende of geïnfecteerde wonden of verwondingen door een vreemd lichaam (zoals bijt-, steek- en schotwonden) en wanneer verwonding > 24 uur geleden heeft plaatsgevonden: 500 IE. Tegelijkertijd starten met de actieve immunisatie. Profylactische toediening bij wonden ouder dan 21 dagen heeft geen zin.

Klinisch manifeste tetanusinfectie:

Volwassenen en kinderen:

2500–3000 IE (12 flacons; op verschillende injectieplaatsen toedienen); de volgende dag nogmaals 2500–3000 IE.

Kinderen die deelnemen aan het Rijksvaccinatieprogramma nooit apart tetanusvaccin geven, maar altijd de eerstvolgende D(K)TP vaccinatie waar zij in het Rijksvaccinatieprogramma aan toe zouden zijn.

Langzaam, diep i.m. inspuiten. Overweeg bij de profylaxe van tetanus s.c.-toediening bij ernstige trombocytopenie of een hemorragische diathese; de werking (d.w.z. of er een minimale effectieve titer aan tetanusantistoffen wordt bereikt) is echter bij deze toedieningswijze niet onderzocht. Pijn en gevoeligheid op de injectieplaats kunnen worden verminderd door een groter volume (> 2 ml voor kinderen of > 5 ml voor volwassenen) te verdelen over meerdere injectieplaatsen. Bij tegelijk toedienen van het immunoglobuline en het vaccin deze op verschillende injectieplaatsen toedienen (contralaterale zijden).

Het preparaat is niet geschikt voor i.v.-toediening.

Bijwerkingen

Zelden (0,01-0,1 %): koorts, malaise, rilling, misselijkheid, braken, hypotensie, artralgie, tachycardie en overgevoeligheids- of anafylactische reacties (incl. shock).

Verder zijn gemeld: op de injectieplaats: pijn en gevoeligheid, zwelling, erytheem, verharding, warmte, jeuk en huiduitslag.

Interacties

De immuunrespons op bepaalde vaccins met verzwakt levend virus, met name mazelen-, bof-, varicella- of rubellavaccin kan door immunoglobuline worden verzwakt. Na toediening van tetanusimmunoglobuline tot ten minste 3 maanden daarna vaccinatie met verzwakt levend vaccin uitstellen; in geval van mazelenvaccin 5 maanden uitstellen.

Zwangerschap

IgG passeert de placenta.
Teratogenese: Langdurige klinische ervaring met immunoglobulinen wijst er op dat er geen schadelijke effecten op het verloop van de zwangerschap, bij de foetus en de neonaat zijn te verwachten.
Advies: Kan (voor zover bekend zonder gevaar) volgens voorschrift worden gebruikt.

Lactatie

Overgang in de moedermelk: Ja.
Farmacologisch effect: Levert mogelijk een bijdrage aan de overdracht van beschermende antistoffen aan de zuigeling.
Advies: Kan (voor zover bekend zonder gevaar) volgens voorschrift worden gebruikt.

Contra-indicaties

  • intolerantie voor homologe immunoglobulinen.

Waarschuwingen en voorzorgen

Niet toedienen bij gebleken overgevoeligheid voor bloedproducten wegens risico van een anafylactische reactie; indien toediening toch noodzakelijk wordt geacht, is nauwkeurige klinische controle aangewezen. Patiënten met selectieve IgA-deficiëntie bij wie anti-IgA-antistoffen zijn aangetoond, bij voorkeur niet met dit preparaat behandelen vanwege de kans op een anafylactische reactie. Indien toch noodzakelijk, dan onder nauwkeurige klinische controle toedienen.

Niet i.v. toedienen, ook niet per ongeluk, vanwege het risico van shock.

In zeldzame gevallen kunnen hypotensie en een anafylactische reactie optreden, ook bij patiënten die humaan immunoglobuline eerder wel konden verdragen.

Wees voorzichtig bij reeds bestaande risicofactoren voor trombotische voorvallen (zoals hoge leeftijd, langdurige immobilisatie, hypertensie, diabetes mellitus met een voorgeschiedenis van vaatziekte of trombotische episoden, trombofiele aandoeningen, ernstige hypovolemie, ziekten met een verhoogde bloedviscositeit); het gebruik van immunoglobulinen is in verband gebracht met arteriële en veneuze trombo-embolische voorvallen zoals myocardinfarct, beroerte, diepveneuze trombose en longembolie. Patiënten dienen voldoende gehydrateerd te zijn vóór het gebruik. Adviseer patiënten om direct contact op te nemen bij de eerste symptomen van een trombo-embolisch voorval zoals dyspneu, pijn op de borst, focale uitvalsverschijnselen, pijn in, of het opzwellen van, een ledemaat.

Omdat het doormaken van tetanus geen immuniteit tegen de ziekte geeft, moet iedere patiënt na volledig herstel actief tegen tetanus worden gevaccineerd.

Bij uit menselijk bloed of plasma bereide geneesmiddel in overdracht van besmettelijke agentia nooit volledig uit te sluiten. De genomen maatregelen worden als effectief beschouwd tegen HIV, HBV, HCV en het niet-omhulde hepatitis A-virus.

Registreer het chargenummer bij de naam van de patiënt.

Na injectie met immunoglobulinen kan de tijdelijke stijging van de titer van de verschillende passief overgedragen antistoffen in het bloed leiden tot fout-positieve resultaten bij serologisch onderzoek. Passieve overdracht van antistoffen tegen erytrocytenantigenen kan interfereren met bijvoorbeeld de Coombs-test.

Eigenschappen

Humaan tetanus immunoglobuline. Passief immuniserende werking tegen het toxine van Clostridium tetani. In het algemeen wordt aangenomen dat een antistoftiter in het serum hoger dan 0,01 IE/ml bescherming biedt tegen tetanus. Bij klinisch manifeste tetanus zal toediening van 3000 IE tetanusimmunoglobuline vrij circulerend en nieuw gevormd tetanustoxine neutraliseren.

Kinetische gegevens

T maxi.m. 2–3 dagen.
MetaboliseringIgG en IgG-complexen worden afgebroken in het macrofagensysteem van het weefsel.
T 1/23–4 weken; kan per persoon verschillen.

Uitleg afkortingen

F biologische beschikbaarheid (fractie van de dosis die in de systemische circulatie verschijnt)
T max tijdsduur tot maximale bloedspiegel na toediening
V d verdelingsvolume (fictief volume waarin een geneesmiddel zich verdeelt over het lichaam)
T 1/2 plasmahalfwaardetijd (tijd die nodig is om een bepaalde plasmaconcentratie te halveren)
T 1/2el plasmahalfwaardetijd in de eliminatiefase, terminale halfwaardetijd

Groepsinformatie

tetanusimmunoglobuline hoort bij de groep immunoglobulinen.

Kosten

Kosten laden…

Zie ook

Geneesmiddelgroep

Externe links