casirivimab/​imdevimab

Samenstelling

Zie voor hulpstoffen de productinformatie van CBG/EMA of raadpleeg een apotheker.

Ronapreve XGVS Aanvullende monitoring Roche Nederland bv

Toedieningsvorm
Injectie/infusievloeistof
Verpakkingsvorm
Combinatieverpakking

Bevat per verpakking twee verschillende injectieflacons voor eenmalig gebruik. Eén injectieflacon met 300 mg casirivimab per 2,5 ml (120 mg/ml) en één injectieflacon met 300 mg imdevimab per 2,5 ml (120 mg/ml).

Toedieningsvorm
Injectie/infusievloeistof
Verpakkingsvorm
Combinatieverpakking

Bevat per verpakking twee verschillende injectieflacons voor meervoudig gebruik. Eén injectieflacon met 1332 mg casirivimab per 11,1 ml (120 mg/ml) en één injectieflacon met 1332 mg imdevimab per 11,1 ml (120 mg/ml).

Uitleg symbolen

XGVS Dit geneesmiddel is niet opgenomen in het geneesmiddelen vergoedings systeem (GVS).
OTC 'Over the counter', dit geneesmiddel is een zelfzorgmiddel.
Bijlage 2 Aan de vergoeding van dit geneesmiddel zijn bepaalde voorwaarden verbonden, die zijn vermeld op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering.
Aanvullende monitoring Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Extra aandacht wordt gevraagd voor onverwachte bijwerkingen. Meldt u dit via het meldformulier van het Lareb.

casirivimab/​imdevimab vergelijken met een ander geneesmiddel.

Advies

Uitgangspunt van de behandeling van COVID-19 is optimale ondersteunende zorg, waaronder tromboseprofylaxe. Er is (nog) geen specifieke (antivirale) behandeling voor COVID-19 voor in de eerstelijnszorg, wel worden, in selecte gevallen, tromboseprofylaxe en inhalatiecorticosteroïden (ICS) geadviseerd (bij voorkeur budesonide). ICS verkorten waarschijnlijk de duur van de klachten, en verlagen mogelijk de kans op ziekenhuisopname of overlijden als gevolg van de infectie. In de tweedelijnszorg zijn er eveneens farmacotherapeutische behandelopties die een bijdrage kunnen leveren aan reductie van de mortaliteit en complicaties als gevolg van de infectie, en aan een eerder herstel. Hiertoe behoort ook toepassing van tromboseprofylaxe. Bij een (matig-)ernstige infectie waarbij zuurstoftoediening nodig is, is aangetoond dat dexamethason het risico op intubatie en mechanische ventilatie verlaagt en de mortaliteit als gevolg van de infectie significant vermindert. Een eenmalige gift van een interleukine(IL)-6 remmer (voorkeur tocilizumab, of als alternatief sarilumab) naast de behandeling met dexamethason, bij matig-ernstig en ernstig zieke patiënten, is een behandeloptie die mogelijk de mortaliteit als gevolg van de infectie verder reduceert.

Volgens SWAB (addendum 23 december 2021) wordt indien in een ziekenhuis en/of regio meer dan 50% van de infecties veroorzaakt wordt door de omikron-variant, een empirische behandeling van antistof-negatieve patiënten, die ambulant of opgenomen zijn, met casirivimab plus imdevimab niet meer aanbevolen. Het verwachte voordeel op de mortaliteit op dag 28 daalt dan op groepsniveau naar minder dan 2-3%. Indien er door middel van genotypering direct kan worden vastgesteld dat een infectie veroorzaakt wordt door een niet-omikron-variant van SARS-Cov-2, dan kan er op individuele basis casirivimab plus imdevimab voorgeschreven worden, mits de patiënt aan de behandelcriteria voldoet. Zie voor meer informatie de richtlijn Medicamenteuze behandeling voor patiënten met COVID-19 (infectie met SARS–CoV-2) op swab.nl.

Indicaties

  • Behandeling van 'coronavirus disease 2019' (COVID-19) bij volwassenen en adolescenten ≥ 12 jaar die ten minste 40 kg wegen, die geen extra zuurstof nodig hebben, met een verhoogd risico op progressie tot ernstige COVID-19;
  • Preventie van -19 bij volwassenen en adolescenten ≥ 12 jaar die ten minste 40 kg wegen.

Gerelateerde informatie

Doseringen

Toediening moet plaatsvinden op een locatie waar behandeling van een ernstige overgevoeligheidsreactie, zoals anafylaxie, mogelijk is. Observeer patiënt na toediening volgens lokale richtlijnen. Subcutane toediening alleen gebruiken als intraveneuze toediening niet mogelijk is en zou leiden tot vertraging van de behandeling.

Klap alles open Klap alles dicht

Behandeling COVID-19

Volwassenen (incl. ouderen) en kinderen ≥ 12 jaar en ≥ 40 kg lichaamsgewicht

600 mg casirivimab en 600 mg imdevimab, eenmalig als intraveneuze infusie of via subcutane injectie binnen 7 dagen na aanvang van symptomen van COVID-19.

Postexpositieprofylaxe van COVID-19

Volwassen (incl. ouderen) en kinderen ≥ 12 jaar en ≥ 40 kg lichaamsgewicht

600 mg casirivimab en 600 mg imdevimab, eenmalig als intraveneuze infusie of via subcutane injectie, zo snel mogelijk na contact met een besmet persoon.

Pre-expositieprofylaxe van COVID-19

Volwassenen (incl. ouderen) en kinderen ≥ 12 jaar en ≥ 40 kg lichaamsgewicht

Starten met 600 mg casirivimab en 600 mg imdevimab als één enkele intraveneuze infusie of via subcutane injectie, vervolgens zo nodig 300 mg casirivimab en 300 mg imdevimab, 1× elke 4 weken totdat er geen profylaxe meer nodig is. Er zijn geen gegevens bekend over herhaalde dosering na 24 weken (6 doses).

Gemiste dosis: deze zo snel mogelijk toedienen. Daarna het toedieningsschema aanpassen voor het juiste interval tussen de doses.

Verminderde lever- of nierfunctie: een dosisaanpassing is niet nodig.

Toediening

  • Bij i.v.-infusie: injectievloeistof verdunnen door benodigde hoeveelheid van beide flacons te injecteren in één voorgevulde infusiezak van 50–250 ml met 0,9% NaCl of 5% dextrose en toedienen gedurende 20–30 minuten. Overweeg onderbreken, vertragen of stoppen van de infusie bij een infusiegerelateerde reactie of andere bijwerking.
  • Bij subcutane toediening: de injecties met casirivimab en imdevimab afzonderlijk, achtereenvolgend toedienen, op verschillende gebieden van het lichaam (in bovenbenen, buitenkant van de bovenarmen of buik). Het gebied 5 cm rond de navel en de taille vermijden.
  • Zie voor meer informatie over bereiding en toediening rubriek 6.6. van de officiële productinformatie via ema.europe.eu.

Bijwerkingen

Intraveneuze toediening

Soms (0,1-1%): duizeligheid. Misselijkheid. Huiduitslag. Koude rillingen. Infusiegerelateerde reacties.

Zelden (0,01-0,1%): anafylaxie. Overmatig blozen. Urticaria.

Verder is gemeld: convulsieve syncope.

Subcutane toediening

Vaak (1-10%): injectieplaatsreacties (roodheid, jeuk, ecchymose, oedeem, pijn, gevoeligheid, urticaria en convulsieve syncope).

Soms (0,1-1%): duizeligheid. Lymfadenopathie.

Zelden (0,01-0,1%): jeuk.

Interacties

Er is geen onderzoek uitgevoerd naar interacties.

Interacties met gelijktijdig gebruikte geneesmiddelen die worden uitgescheiden via de nieren, of met substraten, inductoren of remmers van het cytochroom P450-enzym, zijn onwaarschijnlijk.

Zwangerschap

Humane IgG1-antilichamen kunnen de placentabarrière passeren.

Teratogenese: Zowel bij de mens als bij dieren, onvoldoende gegevens. Bij dieren en mensen is in weefselstudies geen binding aan reproductieve weefsels gevonden.

Advies: Alleen op strikte indicatie gebruiken.

Lactatie

Overgang in de moedermelk: Onbekend. In het algemeen gaan monoklonale antilichamen (IgG) over in de moedermelk. De systemische absorptie na orale inname van antistoffen is laag.

Advies: Gebruik tijdens borstvoeding kan worden overwogen.

Contra-indicaties

Er zijn van dit middel geen klinisch relevante contra-indicaties bekend.

Waarschuwingen en voorzorgen

Overgevoeligheidsreacties, waaronder anafylaxie, zijn gemeld. Staak behandeling direct indien dit optreedt.

Infusiegerelateerde reacties (IRR’s)zijn gemeld. Ze zijn voornamelijk matig van ernst en treden vooral op gedurende of binnen 24 uur na infusie. Symptomen zijn vaak: misselijkheid, koude rillingen, duizeligheid (of syncope), huiduitslag, urticaria en overmatig blozen. Overweeg infusie te onderbreken, te vertragen of te staken bij optreden van IRR.

Activiteit tegen SARS-CoV-2-varianten: Er bestaat een potentieel risico op falen van de behandeling als gevolg van de ontwikkeling van resistente virale varianten. Houd bij de keuze van de antivirale therapie rekening met kenmerken van circulerende SARS-CoV-2-virussen en de gevoeligheidspatronen van casirivimab/imdevimab. Zie ook de productinformatie van Ronapreve® via ema.europe.eu, rubriek 5.1, tabel 4 en 5.

Subcutane toediening voor behandeling COVID-19: De klinische werkzaamheid via subcutane toediening is niet onderzocht in klinische onderzoeken. In de eerste 48 uur na subcutane toediening lijken de serumconcentraties lager dan na intraveneuze toediening. Het is niet bekend of verschillen in initiële systemische blootstelling leiden tot verschillen in klinische werkzaamheid. Het wordt aanbevolen subcutane toediening alleen te gebruiken, als intraveneuze toediening niet mogelijk is en zou leiden tot vertraging van de behandeling.

Onderzoeksgegevens: De veiligheid en werkzaamheid bij kinderen < 12 jaar zijn nog niet vastgesteld. Er zijn geen gegevens beschikbaar.

Overdosering

Neem voor informatie over een vergiftiging met casirivimab/imdevimab contact op met het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum.

Eigenschappen

Casirivimab (IgG1κ) en imdevimab (IgG1λ) zijn recombinante, humane monoklonale antilichamen. Ze binden aan niet-overlappende epitopen van het spike-eiwitreceptorbindingsdomein (RBD) van SARS-CoV-2. Dit voorkomt binding van het RBD aan de humane ACE2-receptor, en voorkomt zo het binnendringen van het virus in gastheercellen. Ze zijn geproduceerd door middel van recombinant DNA-technologie in ovariumcellen van de Chinese hamster.

Kinetische gegevens

F subcutaan ca. 71,8% voor beide middelen.
T max 3,4–13,6 dagen voor beide middelen subcutaan
V d ca. 0,1 l/kg
Metabolisering via katabole routes afgebroken tot kleine peptiden en aminozuren, zoals endogeen IgG.
T 1/2el ca. 16,4–43,1 dagen voor casirivimab en ca. 16,9–35,6 dagen voor imdevimab.

Uitleg afkortingen

F biologische beschikbaarheid (fractie van de dosis die in de systemische circulatie verschijnt)
T max tijdsduur tot maximale bloedspiegel na toediening
V d verdelingsvolume (fictief volume waarin een geneesmiddel zich verdeelt over het lichaam)
T 1/2 plasmahalfwaardetijd (tijd die nodig is om een bepaalde plasmaconcentratie te halveren)
T 1/2el plasmahalfwaardetijd in de eliminatiefase, terminale halfwaardetijd

Groepsinformatie

casirivimab/imdevimab hoort bij de groep immunoglobulinen.

Kosten

Kosten laden…

Zie ook

Geneesmiddelgroep

Indicaties

Externe links