Samenstelling

Cyclizine tablet (hydrochloride) XGVSOTC Diverse fabrikanten

Toedieningsvorm
Tablet
Sterkte
50 mg

Cyclizine zetpil FNA (hydrochloride) Formularium der Nederlandse Apothekers

Toedieningsvorm
Zetpil FNA
Sterkte
100 mg

(Suppositoria cyclizini FNA)

Uitleg symbolen

XGVS Dit geneesmiddel is niet opgenomen in het geneesmiddelen vergoedings systeem (GVS).
OTC 'Over the counter', dit geneesmiddel is een zelfzorgmiddel.
Bijlage 2 Aan de vergoeding van dit geneesmiddel zijn bepaalde voorwaarden verbonden, die zijn vermeld op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering.
Aanvullende monitoring Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Extra aandacht wordt gevraagd voor onverwachte bijwerkingen. Meldt u dit via het meldformulier van het Lareb.

Advies

Bij de behandeling van misselijkheid en braken bij reisziekte hebben antihistaminica uit de anti-emeticagroep (zoals cyclizine, cinnarizine of meclozine) de voorkeur. Cyclizine is geschikt bij korte reizen (< 4 uur).

Voor de symptomatische behandeling van misselijkheid en braken komen domperidon en metoclopramide in aanmerking. Om de bijwerkingen te minimaliseren gelden voor zowel domperidon als metoclopramide strikte doseringsadviezen.

Indicaties

Profylaxe en behandeling van reisziekte. Profylaxe en behandeling van Misselijkheid en braken ten gevolge van diverse oorzaken.

Gerelateerde informatie

Dosering

Klap alles open Klap alles dicht

Reisziekte:

Volwassenen en kinderen > 12 jaar:

50 mg 1–2 uur voor vertrek, zo nodig 3×/dag.

Kinderen 6–12 jaar:

25 mg 1–2 uur voor vertrek, zo nodig 3×/dag.

Misselijkheid en braken:

Volwassenen en kinderen > 12 jaar:

Oraal 50 mg, zo nodig 3×/dag;

Rectaal 100 mg 3×/dag.

Kinderen 6–12 jaar:

Oraal 25 mg, zo nodig 3×/dag.

Bijwerkingen

Depressie van het centrale zenuwstelsel met als gevolg sedatie, slaperigheid, duizeligheid en coördinatiestoornissen. Droge mond, neus en keel. Accommodatiestoornissen. Urineretentie, dysurie. Tachycardie. In hoge doses stimulering van het centrale zenuwstelsel (slapeloosheid, irritatie, tremoren, nachtmerries, hallucinaties). Cholestatische icterus.

Verder zijn gemeld: huidverschijnselen. Maag-darmstoornissen, anorexie. Gegeneraliseerde chorea. Bloedbeeldafwijkingen (agranulocytose, hemolytische anemie, aplastische anemie). Allergische hepatitis.

Interacties

Alcohol en andere centraal dempende stoffen kunnen de centrale werking van antihistaminica versterken. MAO-remmers kunnen de parasympathicolytische werking van antihistaminica verlengen en versterken. De werking van parasympathicolytica kan toenemen. Verschijnselen van ototoxiciteit door geneesmiddelen (bv. cisplatine, salicylaten, vancomycine) kunnen gemaskeerd worden. Cyclizine kan door het anti-emetisch effect de toxiciteit van alcohol doen toenemen.

Zwangerschap

Teratogenese: Bij de mens, onvoldoende gegevens. Bij dieren teratogeen.
Advies: Alleen op strikte indicatie gebruiken.

Lactatie

Overgang in de moedermelk: Onbekend.
Advies: Alleen op strikte indicatie gebruiken.
Overig: Cyclizine kan de lactatie remmen.

Contra-indicaties

Nauwe kamerhoekglaucoom.

Waarschuwingen en voorzorgen

Voorzichtigheid is geboden bij prostaathyperplasie, epilepsie, obstructieve aandoeningen van het maag-darmstelsel (bv. pylorusstenose), hypertensie en ernstig hartfalen (hierbij kan cyclizine het hartminuutvolume doen dalen, gepaard gaand met toename van de hartfrequentie, gemiddelde arteriële bloeddruk en pulmonale wigdruk). Dit middel kan door pupilverwijding de oogdruk verhogen en een aanval van acuut glaucoom veroorzaken. Niet toepassen bij kinderen jonger dan 1 jaar omdat het sedatieve effect perioden van ademstilstand tijdens de slaap zou kunnen veroorzaken.

Dit middel kan invloed hebben op de rijvaardigheid en het vermogen om machines te bedienen. Raadpleeg ‘Rij Veilig met Medicijnen’ van het IVM.

Overdosering

Symptomen
Slaperigheid, duizeligheid, coördinatiestoornissen, slapte, convulsies, hyperpyrexie, respiratoire depressie. Agitatie, ataxie, desoriëntatie, euforie, cognitieve stoornissen en hallucinaties treden soms op. Jonge kinderen zijn gevoeliger voor convulsies, bij kinderen jonger dan 5 jaar is de kans hierop ca. 60% bij doses > 40 mg/kg.

Eigenschappen

Histamine H₁-receptorblokker met zwak sederende, zwak anticholinerge en sterk anti-emetische eigenschappen. Anti-emetische werking: binnen 2 uur, vanaf 20 minuten. Werkingsduur: 4–6 uur.

Kinetische gegevens

Metaboliseringin de lever.
Eliminatiemet de urine, vnl. als metabolieten.
T 1/2el24 uur.

Uitleg afkortingen

F biologische beschikbaarheid (fractie van de dosis die in de systemische circulatie verschijnt)
T max tijdsduur tot maximale bloedspiegel na toediening
V d verdelingsvolume (fictief volume waarin een geneesmiddel zich verdeelt over het lichaam)
T 1/2 plasmahalfwaardetijd (tijd die nodig is om een bepaalde plasmaconcentratie te halveren)
T 1/2el plasmahalfwaardetijd in de eliminatiefase, terminale halfwaardetijd