Samenstelling

Zie voor hulpstoffen de productinformatie van CBG/EMA of raadpleeg een apotheker.

Vaxneuvance XGVS Aanvullende monitoring Merck Sharp & Dohme bv

Toedieningsvorm
Suspensie voor injectie
Sterkte
0,5 ml
Verpakkingsvorm
wegwerpspuit

Bevat per dosis à 0,5 ml: serotypen 1, 3, 4, 5, 6A, 7F, 9V, 14, 18C, 19A, 19F, 22F, 23F, 33F: 2 microg; serotype 6B: 4,0 microg. Is geconjugeerd aan dragereiwit CRM 197 en geadsorbeerd aan aluminiumfosfaat.

Uitleg symbolen

XGVS Dit geneesmiddel is niet opgenomen in het geneesmiddelen vergoedings systeem (GVS).
OTC 'Over the counter', dit geneesmiddel is een zelfzorgmiddel.
Bijlage 2 Aan de vergoeding van dit geneesmiddel zijn bepaalde voorwaarden verbonden, die zijn vermeld op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering.
Aanvullende monitoring Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Extra aandacht wordt gevraagd voor onverwachte bijwerkingen. Meldt u dit via het meldformulier van het Lareb.

Advies

De richtlijn Pneumokokkenziekte en de factsheet Pneumokokkenvaccinatie op de site van het RIVM informeert over de actieve immunisatie met behulp van een pneumokokkenvaccin.

Indicaties

  • Actieve immunisatie tegen invasieve ziekten en pneumonie veroorzaakt door Streptococcus pneumoniae bij volwassenen.

Dosering

Klap alles open Klap alles dicht

Actieve immunisatie

Volwassenen

i.m. 1 dosis (0,5 ml); de noodzaak voor een boostervaccinatie is niet vastgesteld.

Toediening

  • De vaccinatie toedienen door middel van een i.m.-injectie, bij voorkeur in de deltaspier van de bovenarm. Niet intravasculair toedienen.
  • Een quadrivalent griepvaccin kan gelijktijdig worden toegediend, mits geïnjecteerd in een andere ledemaat.

Bijwerkingen

Zeer vaak (> 10%): pijn, zwelling en erytheem op injectieplaats, vermoeidheid. Hoofdpijn. Spierpijn.

Vaak (1-10%): jeuk op de injectieplaats. Artralgie.

Soms (0,1-1%): warmte, hematoom op injectieplaats. Koude rillingen, koorts. Misselijkheid, braken. Huiduitslag. Duizeligheid.

Zelden (0,01-0,1%): overgevoeligheidsreactie waaronder urticaria, tongoedeem, overmatig blozen, opgezette keel.

Bij volwassenen van 18 t/m 49 jaar komt artralgie zeer vaak en duizeligheid, misselijkheid, koude rillingen en koorts vaak voor.

Interacties

Bij combinatie met immunosuppressieve therapie wordt mogelijk geen adequate respons op de vaccinatie bereikt.

Zwangerschap

Antistoffen kunnen de placenta passeren.

Teratogenese: Zowel bij de mens als bij dieren onvoldoende gegevens. De beschikbare gegevens over de toediening van vaccins met geïnactiveerde micro-organismen of delen daarvan wijzen niet op een groter risico op aangeboren afwijkingen of andere nadelige effecten.

Advies: Kan waarschijnlijk veilig worden gebruikt.

Lactatie

Overgang in de moedermelk: Onbekend.

Farmacologisch effect: Er zijn geen negatieve effecten bekend.

Advies: Kan worden gebruikt.

Contra-indicaties

  • overgevoeligheid voor difterietoxoïd.

Waarschuwingen en voorzorgen

Stel vaccinatie uit bij acute hoge koorts of een acute infectie; dit hoeft niet bij een lichte infectie of lichte verhoging.

Bij een verzwakt immuunsysteem door behandeling met immunosuppressieve middelen, een genetische afwijking, een HIV-infectie of andere oorzaken kan een verminderde antilichaamrespons optreden.

Wees voorzichtig bij gebruik van antistollingsmiddelen, trombocytopenie of bloedstollingsstoornissen in verband met de kans op hematoomvorming.

Gegevens over veiligheid en immunogeniciteit zijn beschikbaar bij beperkt aantal personen met HIV. Deze zijn niet beschikbaar bij personen in andere specifieke immuungecompromitteerde groepen (zoals een hematopoëtische stamceltransplantatie). Vaccinatie moet dan per individueel geval worden beoordeeld.

De veiligheid en werkzaamheid bij kinderen < 18 jaar zijn niet vastgesteld.

Eigenschappen

Pneumokokkenconjugaatvaccin (PCV), bevat kapselpolysacchariden van vijftien Streptococcus pneumoniae-serotypen (15-valent). Het wekt een T-celafhankelijke immuunrespons op om antilichamen te induceren die zorgen voor betere opsonisatie, fagocytose en vernietiging van pneumokokken om te beschermen tegen pneumokokkenziekte.

Groepsinformatie

pneumokokkenvaccin (15-valent) hoort bij de groep vaccins.