COVID-19 subunitvaccin (Nuvaxovid)

Samenstelling

Zie voor hulpstoffen de productinformatie van CBG/EMA of raadpleeg een apotheker.

Nuvaxovid XGVS Aanvullende monitoring Novavax CZ as

Toedieningsvorm
Dispersie voor injectie
Sterkte
5 microg/dosis
Verpakkingsvorm
flacon voor meervoudige dosering

Bevat per flacon: 10 doses à 0,5 ml. Een dosis bevat 5 microg SARS-CoV-2 spike-eiwit, met Matrix-M (42,5 microg fractie-A en 7,5 microg fractie-C van Quillaja saponaria Molina extract).

Uitleg symbolen

XGVS Dit geneesmiddel is niet opgenomen in het geneesmiddelen vergoedings systeem (GVS).
OTC 'Over the counter', dit geneesmiddel is een zelfzorgmiddel.
Bijlage 2 Aan de vergoeding van dit geneesmiddel zijn bepaalde voorwaarden verbonden, die zijn vermeld op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering.
Aanvullende monitoring Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Extra aandacht wordt gevraagd voor onverwachte bijwerkingen. Meldt u dit via het meldformulier van het Lareb.

COVID-19 subunitvaccin (Nuvaxovid) vergelijken met een ander geneesmiddel.

Advies

Dit vaccin is geregistreerd in het kader van 'voorwaardelijke toelating' om het versneld beschikbaar te maken. Het vaccin wordt alleen gebruikt bij contra-indicatie voor mRNA-vaccin, voor bijzondere groepen en op eigen verzoek. Voor de boosterdosis in het herhaalvaccinatieprogramma (najaar 2022) wordt in principe gebruik gemaakt van een bivalent mRNA-vaccin (Comirnaty of Spikevax Original/Omicron). Voor meer informatie over COVID-19-vaccinatie zie de LCI-richtlijn COVID-19-vaccinatie op lci.rivm.nl.

Indicaties

  • Actieve immunisatie ter preventie van 'coronavirus disease 2019' (COVID-19), veroorzaakt door SARS-CoV-2, bij personen ≥ 12 jaar.

Gerelateerde informatie

Doseringen

Klap alles open Klap alles dicht

Ter preventie van COVID-19

Volwassenen (incl. ouderen) en kinderen ≥ 12 jaar

Basisimmunisatie: i.m. één dosis van 0,5 ml (5 microg) en na 21 dagen nogmaals één dosis van 0,5 ml.

Boosterdosis: Volwassenen kunnen een boosterdosis van 0,5 ml (5 microg) krijgen, als homologe booster bij voorkeur ten minste 6 maanden na de basisimmunisatie met Nuvaxovid of als heterologe booster met een interval dat ten minste gelijk is aan het interval van een boosterdosis van het vorige vaccin.

Toediening

  • Intramusculair toedienen, bij voorkeur in de deltaspier van de bovenarm.
  • Wees voorzichtig bij personen met trombocytopenie, bloedstollingsstoornissen (zoals hemofilie) of personen die met anticoagulantia worden behandeld; intramusculaire bloedingen kunnen ontstaan na i.m.-injectie.

Bijwerkingen

De meeste bijwerkingen zijn licht tot matig in ernst, met een mediane duur van ≤ 2 dagen voor lokale voorvallen en ≤ 1 dag voor systemische voorvallen na de vaccinatie. Bijwerkingen werden vaker gemeld na dosis 2, dan na dosis 1. Na de boosterdosis was de frequentie en de graad hoger dan na de basisimmunisatie.

Zeer vaak (> 10%): hoofdpijn. Misselijkheid, braken. Spierpijn, gewrichtspijn. Gevoeligheid of pijn op de injectieplaats. Moeheid, malaise. Koorts bij adolescenten na tweede dosis.

Vaak (1-10%): roodheid of zwelling op injectieplaats. Koorts, koude rillingen, pijn in extemiteiten.

Soms (0,1-1%): lymfadenopathie. Hypertensie bij volwassenen gedurende 3 dagen na vaccinatie. Huiduitslag, roodheid, jeuk (op injectieplaats), urticaria.

Gemeld zijn: anafylaxie, paresthesie, hypo-esthesie. Myocarditis, pericarditis.

Interacties

De respons van neutraliserende antilichamen op SARS-CoV-2 was lager bij gelijktijdige toediening met het geïnactiveerd influenzavaccin. De klinische significantie is onbekend. Combinatie met andere vaccins is niet onderzocht.

Gelijktijdig gebruik van immunosuppressiva kan, zoals bij andere vaccins, mogelijk resulteren in onvoldoende respons op de vaccinatie.

Zwangerschap

Teratogenese: Bij de mens, onvoldoende gegevens. Bij dieren geen aanwijzingen voor schadelijkheid.

Advies: Zwangere vrouwen met COVID-19 hebben een groter risico op het ontwikkelen van een ernstig verloop van de ziekte. De multidisciplinaire werkgroep COVID-19 en Zwangerschap adviseert alle zwangere vrouwen om zich te laten vaccineren (incl. booster), bij voorkeur met een mRNA-vaccin. Op dit moment is nog onvoldoende bekend over dit vaccin wat betreft veiligheid bij zwangere vrouwen. Zie ook de informatiepaginaCOVID-19 op nvog.nl.

Lactatie

Overgang in de moedermelk: Onbekend.

Advies: Kan waarschijnlijk veilig worden gebruikt. Nadelige gevolgen voor het kind worden niet verwacht. Volgens de werkgroep COVID-19 en Zwangerschap kan vaccinatie plaatsvinden bij vrouwen die borstvoeding geven. Toekomstige studies moeten de veiligheid definitief bevestigen. Zie Update standpunt ‘Vaccinatie tegen COVID-19 rondom zwangerschap en kraambed’ op nvog.nl.

Contra-indicaties

Er zijn van dit middel geen klinisch relevante contra-indicaties bekend.

Waarschuwingen en voorzorgen

Anafylaxie is gemeld; observeer nauwlettend direct na vaccinatie gedurende ten minste 15 minuten. Zorg zo nodig voor adequate behandeling. Bij optreden van anafylaxie na de eerste dosis, geen tweede dosis toedienen.

Stel vaccinatie uit bij acute ernstige ziekte gepaard gaande met koorts of een acute infectie. Bij aanwezigheid van een lichte infectie en/of laaggradige koorts hoeft de vaccinatie niet uitgesteld te worden.

Myocarditis en pericarditis zijn gemeld, voornamelijk binnen 14 dagen na vaccinatie. Het verloop van myocarditis en pericarditis na vaccinatie, lijkt niet te verschillen met het beloop van deze aandoeningen in het algemeen. Instrueer gevaccineerde personen om onmiddellijk medische hulp in te schakelen bij symptomen die op myocarditis of pericarditis wijzen, zoals (acute en aanhoudende) pijn op de borst, dyspneu of palpitaties.

De werkzaamheid, veiligheid en immunogeniciteit van het vaccin zijn onderzocht bij een beperkt aantal immuungecompromitteerde personen; de immunologische respons kan verminderd zijn.

De veiligheid en werkzaamheid bij kinderen < 12 jaar staan niet vast, vanwege onvoldoende gegevens.

Eigenschappen

Nuvaxovid is een subunit-eiwitvaccin en bevat SARS-CoV-2 recombinant spike (S)-eiwit, geproduceerd met behulp van recombinant-DNA-technologie door middel van het baculovirus-expressiesysteem in een cellijn die afkomstig is van Sf9- cellen van de insectensoort Spodoptera frugiperda. Tevens bevat het een op saponine gebaseerd matrix-M adjuvans, dat de immuunreactie van het lichaam op het S-eiwit versterkt. Het vaccin veroorzaakt een B- en T-cel-gemedieerde immuunrespons op het S-eiwit, inclusief neutraliserende antilichamen, die kan bijdragen aan de bescherming tegen COVID-19.

Zoals met alle vaccins is het mogelijk dat vaccinatie met dit COVID-19-vaccin niet bij alle gevaccineerden bescherming biedt. De bescherming is maximaal vanaf ongeveer 7 dagen na de tweede dosis. De beschermingsduur is onbekend; deze wordt met lopende onderzoeken bepaald. Er zijn geen klinische verschillen in werkzaamheid gevonden bij personen die risico liepen op een ernstige vorm van COVID-19, waaronder die met 1 of meer van de volgende comorbiditeiten: BMI ≥ 30 kg/m2, chronische longziekte, diabetes mellitus type 2, cardiovasculaire aandoeningen en chronische nierziekte.

Groepsinformatie

COVID-19 subunitvaccin (Nuvaxovid) hoort bij de groep vaccins.

Kosten

Kosten laden…

Zie ook

Geneesmiddelgroep

Indicaties

Externe links