Samenstelling

Zie voor hulpstoffen de productinformatie van CBG/EMA of raadpleeg een apotheker.

Imvanex XGVS Aanvullende monitoring Bavarian Nordic A/S

Toedieningsvorm
Suspensie voor injectie
Sterkte
≥ 5 × 10 7 IE/dosis
Verpakkingsvorm
flacon

Uitleg symbolen

XGVS Dit geneesmiddel is niet opgenomen in het geneesmiddelen vergoedings systeem (GVS).
OTC 'Over the counter', dit geneesmiddel is een zelfzorgmiddel.
Bijlage 2 Aan de vergoeding van dit geneesmiddel zijn bepaalde voorwaarden verbonden, die zijn vermeld op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering.
Aanvullende monitoring Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Extra aandacht wordt gevraagd voor onverwachte bijwerkingen. Meldt u dit via het meldformulier van het Lareb.

Advies

Imvanex wordt in Nederland gebruikt als post-expositieprofylaxe na hoog- en matigrisico-blootstelling aan een persoon met mpox. Daarnaast wordt het aangeboden als pre-expositieprofylaxe (PrEP) aan gedefinieerde doelgroepen die het hoogste risico lopen op het verkrijgen en verspreiden van mpox. Zie, voor meer informatie, conceptrichtlijnen Mpoxvaccinatie en Mpox op lci.rivm.nl. Dit vaccin is geregistreerd in het kader van 'voorwaardelijke toelating' om het versneld beschikbaar te maken.

Indicaties

Actieve immunisatie van volwassenen tegen:

  • pokken (variola),
  • mpox (apenpokken),
  • ziekte veroorzaakt door het vacciniavirus.

Doseringen

Klap alles open Klap alles dicht

Ter preventie van pokken, ziekte door vacciniavirus

Volwassenen

Basisimmunisatie (niet eerder gevaccineerd tegen pokken): s.c. één dosis van 0,5 ml en na minimaal 28 dagen nogmaals één dosis van 0,5 ml.

Boosterdosis (eerder gevaccineerd tegen pokken): eenmalig 0,5 ml. De juiste timing voor boosterdoses is niet vastgesteld. Patiënten met een verzwakt immuunsysteem (bv. als gevolg van een HIV-infectie of immunosuppressieve therapie) dienen twee boosterdoses à 0,5 ml te krijgen met ten minste 28 dagen tussentijd.

Ter preventie van mpox

Volwassenen

Volgens het LCI: als pre- en postexpositieprofylaxe, bij personen die niet eerder mpox hebben gehad s.c. één dosis van 0,5 ml. Vervolgens, indien daarvoor een indicatie bestaat (zie tabel 1 LCI-richtlijn Mpoxvaccinatie), na minimaal 28 dagen een tweede dosis van 0,5 ml. Het is onbekend wat de beschermingsduur is.

Toediening

  • Zwenk flacon voor gebruik rustig gedurende 30 seconden;
  • Subcutaan toedienen bij voorkeur in de bovenarm.

Bijwerkingen

Zeer vaak (> 10%): pijn, roodheid, zwelling, induratie en jeuk op injectieplaats, vermoeidheid. hoofdpijn. Nausea. Myalgie.

Vaak (1-10%): eetluststoornis. Pijn in de ledematen, artralgie. Koude rillingen. Nodus, verkleuring, bloeduitstorting en warmte op injectieplaats. Verhoogde lichaamstemperatuur, koorts.

Soms (0,1-1%): hemorragie en irritatie op de injectieplaats. Nasofaryngitis, bovensteluchtweginfectie. Keelpijn, rinitis, hoesten. Diarree, braken. Huiduitslag, jeuk, dermatitis. Musculoskeletale stijfheid. Zwelling van de oksel, malaise. Lymfadenopathie. Slaapstoornis. Duizeligheid, paresthesie. Blozen, pijn op de borst. Verhoogd troponine I, stijging van leverenzymwaarden, verlaagd gemiddeld trombocytenvolume, verlaagd aantal leukocyten.

Zelden (0,01-0,1%): exfoliatie, ontsteking, paresthesie, huiduitslag, anesthesie, droogheid en blaasjes op de injectieplaats. Bewegingsstoornis op de injectieplaats. Sinusitis, influenza, conjunctivitis. Migraine, perifere sensorische neuropathie, slaperigheid. Draaiduizeligheid. Tachycardie. Orofaryngeale pijn. Droge mond, buikpijn. Urticaria, huidverkleuring, hyperhidrose, ecchymose, nachtzweten, subcutane nodus, angio-oedeem. Rugpijn, nekpijn, spierspasmen, muscoskeletale pijn, spierzwakte. Axillaire pijn. Perifeer oedeem, asthenie, influenza-achtige ziekte. Kneuzing. Aantal leukocyten verhoogd.

Personen met atopisch eczeem ontwikkelden na vaccinatie meer lokale en gegeneraliseerde symptomen.

Interacties

Er is geen onderzoek uitgevoerd naar interacties, ook niet naar gelijktijdige toediening van andere vaccins of immunoglobulinen.

Gelijktijdig gebruik van immunosuppressiva kan, zoals bij andere vaccins, mogelijk resulteren in onvoldoende respons op de vaccinatie.

Volgens de LCI-uitvoeringsrichtlijn Mpox-vaccinatie bij toediening van een ander levend verzwakt vaccin, veiligheidshalve een interval van > 4 weken aanhouden. Dit vaccin valt tussen de groepen levend verzwakte en geïnactiveerde vaccins in. Wegens onvoldoende ervaring hiermee, worden de adviezen van levend verzwakte vaccins aangehouden.

Mag samen met geïnactiveerde vaccins worden toegediend. Houd echter bij mannen tot 40 jaar een interval aan van minimaal 4 weken tussen een mRNA-COVID-19-vaccin en Imvanex-vaccinatie. Als recent een mRNA-COVID-vaccin is toegediend en er is een indicatie voor PEP-vaccinatie met Imvanex vanwege blootstelling, dan moet Imvanex wel worden toegediend (LCI-uitvoeringsrichtlijn Mpox-vaccinatie).

Zwangerschap

Teratogenese: Bij de mens onvoldoende gegevens. Bij dieren geen aanwijzingen voor schadelijkheid.

Advies: Gebruik ontraden. Overweeg vaccinatie alleen bij een aanzienlijke blootstelling aan het virus, na individuele afweging van voordelen ten opzichte van risico’s van vaccinatie.

Lactatie

Overgang in de moedermelk: Onbekend.

Advies: Het gebruik van dit geneesmiddel óf het geven van borstvoeding ontraden. Overweeg vaccinatie alleen bij een aanzienlijke blootstelling aan het virus, na individuele afweging van voordelen ten opzichte van risico’s van vaccinatie voor de moeder en voor de zuigeling.

Contra-indicaties

  • Overgevoeligheid voor in sporenhoeveelheden aanwezige residuen (kuikeneiwitten, benzonase, gentamicine en ciprofloxacine).

Waarschuwingen en voorzorgen

Stel vaccinatie uit bij acute ernstige ziekte gepaard gaande met koorts of een acute infectie. Bij aanwezigheid van een lichte infectie en/of lichte koorts hoeft de vaccinatie niet uitgesteld te worden.

Het is mogelijk dat niet bij alle gevaccineerden een beschermende immuunrespons wordt opgewekt.

De beschermende werkzaamheid tegen pokken, mpox en ziekte veroorzaakt door het vacciniavirus is niet onderzocht bij mensen.

De veiligheid en werkzaamheid bij kinderen < 18 jaar zijn niet vastgesteld. Er zijn geen gegevens over personen met een onderdrukt immuunsysteem.

Eigenschappen

Derdegeneratie pokkenvaccin. Bevat levend, gemodificeerd vacciniavirus Ankara (MVA), dat in kippenembryocellen het vermogen tot repliceren heeft verloren, maar nog wel pokkenspecifieke antigenen tot expressie kan brengen in gastheercellen. Daarmee kan een immuunrespons tegen het virus worden opgewekt. Hierdoor kunnen ook immuungecompromitteerde personen gevaccineerd worden.

Groepsinformatie

pokkenvaccin hoort bij de groep vaccins.

Zie ook

Geneesmiddelgroep

Externe links