difterie-/​acellulair kinkhoest-/​tetanus-/​poliovaccin

Samenstelling

Zie voor hulpstoffen de productinformatie van CBG/EMA of raadpleeg een apotheker.

Triaxis Polio Bijlage 2 Sanofi SA

Toedieningsvorm
Suspensie voor injectie
Verpakkingsvorm
wegwerpspuit 0,5 ml

Bevat per dosis à 0,5 ml gezuiverd difterietoxoïd ≥ 2 IE, gezuiverd pertussistoxoïde 2,5 microgram, gezuiverd pertussis filamenteus hemagglutinine (FHA) 5 microgram, gezuiverde pertussis fimbriae agglutinogenen 2 + 3 (FIM) 5 microgram, gezuiverd pertussispertactine 3 microgram, gezuiverd tetanustoxoïd ≥ 20 IE, geïnactiveerd gezuiverd poliovirus type 1: 29 DE (= D-antigeen eenheden), type 2: 7 DE, type 3: 26 DE.

Uitleg symbolen

XGVS Dit geneesmiddel is niet opgenomen in het geneesmiddelen vergoedings systeem (GVS).
OTC 'Over the counter', dit geneesmiddel is een zelfzorgmiddel.
Bijlage 2 Aan de vergoeding van dit geneesmiddel zijn bepaalde voorwaarden verbonden, die zijn vermeld op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering.
Aanvullende monitoring Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Extra aandacht wordt gevraagd voor onverwachte bijwerkingen. Meldt u dit via het meldformulier van het Lareb.

difterie-/​acellulair kinkhoest-/​tetanus-/​poliovaccin vergelijken met een ander geneesmiddel.

Advies

DaKTP-vaccin maakt onderdeel uit van het Rijksvaccinatieprogramma (RVP). Baby’s worden in Nederland ingeënt tegen kinkhoest wanneer ze 2 maanden oud zijn. De eerste maanden zijn ze dus nog niet beschermd tegen kinkhoest. Veel baby’s die de ziekte krijgen, krijgen deze dan ook de eerste maanden na de geboorte.

Vanaf eind 2019 krijgen vrouwen tijdens de zwangerschap een kinkhoestvaccinatie aangeboden vanuit het RVP, als aanvulling op de vaccinatie van zuigelingen in het RVP. De overgedragen antistoffen geven de jonge zuigeling bescherming in de periode dat deze nog niet door eigen vaccinatie beschermd is. Zie Kinkhoestvaccinatie voor zwangere vrouwen op RIVM.nl.

Aan de vergoeding van difterie-/acellulair kinkhoest-/tetanus-/poliovaccin zijn voorwaarden verbonden, zie Regeling zorgverzekering, bijlage 2.

Indicaties

  • Actieve immunisatie tegen difterie, kinkhoest, tetanus én poliomyelitis bij personen ≥ 3 jaar, als booster volgend op een primaire immunisatie.
  • Passieve immunisatie tegen kinkhoest bij jonge zuigelingen na immunisatie van de moeder tijdens de zwangerschap.

Doseringen

Klap alles open Klap alles dicht

Boostervaccinatie tegen DKTP

Kinderen ≥ 3 jaar en volwassenen

i.m. eenmalig 1 dosis à 0,5 ml.

Bij adolescenten en volwassenen met een onbekende of onvolledige difterie- of tetanusvaccinatiestatus kan een enkele dosis worden toegediend als onderdeel van een vaccinatiereeks tegen kinkhoest en poliomyelitis en meestal ook tegen tetanus en difterie. Eventueel na 1 maand een aanvullende dosis van een vaccin dat entstoffen tegen difterie en tetanus bevat (dT-vaccin) toedienen, gevolgd door een derde dosis van een dT-bevattend vaccin zes maanden na de eerste dosis.

Triaxis Polio kan worden gebruikt voor revaccinatie tegen difterie, tetanus en kinkhoest met intervallen van 5 tot 10 jaar.

Passieve immunisatie zuigeling tegen kinkhoest

Zwangere vrouwen

i.m. eenmalig 1 dosis à 0,5 ml tijdens 2 e of 3 e trimester zwangerschap.

Toediening

  • Voor gebruik goed schudden.
  • Vaccin i.m. toedienen, bij voorkeur in de deltaspier. In uitzonderlijke gevallen (bv. trombocytopenie of bij kans op bloeding) mag het vaccin subcutaan worden toegediend.

Bijwerkingen

Volwassenen en adolescenten

Zeer vaak (> 10%): hoofdpijn. Misselijkheid. Artralgie, gewrichtszwelling, myalgie. Vermoeidheid, asthenie, koude rillingen. Pijn, zwelling, roodheid op de injectieplaats.

Vaak (1-10%): diarree, braken. Koorts (≥ 38°C).

Verder zijn gemeld: anafylactische reacties, zoals urticaria, gezichtsoedeem en dyspneu. Lymfadenopathie. Convulsies, vasovagale syncope, syndroom van Guillain-Barré, aangezichtsverlamming, myelitis, brachiale neuritis, voorbijgaande paresthesie/hypo-esthesie van het gevaccineerde ledemaat, duizeligheid. Buikpijn. Pijn in gevaccineerde ledemaat. Malaise, bleekheid, uitgebreide zwelling van het ledemaat (vaak met roodheid en soms blaren, binnen 48 uur na vaccinatie en voorbijgaand na gemiddeld 4 dagen). Induratie op de injectieplaats.

Kinderen 3-6 jaar

Zeer vaak (> 10%): diarree. Vermoeidheid, asthenie, koorts (≥ 37,5°C). Pijn, zwelling, roodheid op de injectieplaats.

Vaak (1-10%): hoofdpijn. Braken, misselijkheid. Uitslag. Artralgie, gewrichtszwelling. Prikkelbaarheid. Dermatitis, bloeduitstorting, jeuk op de injectieplaats.

Verder zijn gemeld: anafylactische reacties, zoals urticaria, gezichtsoedeem en dyspneu. Lymfadenopathie. Convulsies, vasovagale syncope, syndroom van Guillain-Barré, aangezichtsverlamming, myelitis, brachiale neuritis, voorbijgaande paresthesie/hypo-esthesie van het gevaccineerde ledemaat, duizeligheid. Buikpijn. Pijn in gevaccineerde ledemaat. Malaise, bleekheid, uitgebreide zwelling van het ledemaat (vaak met roodheid en soms blaren, binnen 48 uur na vaccinatie en verdwijnt na gemiddeld 4 dagen). Induratie op de injectieplaats.

Interacties

Bij gelijktijdige behandeling met immunosuppressiva kunnen mogelijk onvoldoende hoge antistoftiters worden bereikt.

Zwangerschap

Teratogenese: Met DKTP-vaccin is ruime ervaring opgedaan tijdens de zwangerschap. Er zijn geen aanwijzingen voor een toegenomen kans op aangeboren afwijkingen of andere nadelige effecten.

Advies: Kan worden gebruikt.

Overig: Vanaf 22 weken van de zwangerschap wordt een kinkhoestvaccinatie (DKT of DKTP, ook wel de 22-wekenprik) aangeboden vanuit het Rijksvaccinatieprogramma aan alle zwangere vrouwen. Hierdoor is de baby vanaf de geboorte beschermd tegen een kinkhoestinfectie. Vaccinatie tijdens de zwangerschap geldt als aanvulling op de bestaande vaccinatie van zuigelingen in het RVP. Zie Kinkhoestvaccinatie voor zwangere vrouwen op RIVM.nl.

Lactatie

Overgang in de moedermelk: Onbekend. Wel kunnen antistoffen van de moeder via de moedermelk bij de zuigeling terecht komen. Dit is aangetoond voor polioantistoffen.

Overig: Polioantistoffen geven de zuigeling in de eerste weken bescherming.

Advies: Vaccins met gedode/geïnactiveerde antigenen kunnen worden gebruikt.

Contra-indicaties

  • acute, ernstige en met koorts gepaard gaande ziekte;
  • encefalopathie met onbekende oorzaak binnen zeven dagen na eerdere inenting met een pertussis (kinkhoest) bevattend vaccin;
  • overgevoeligheid voor neomycine, streptomycine of polymyxine B. Het vaccin kan sporen hiervan bevatten; zie voor een volledig overzicht van hulpstoffen de officiële productinformatie.

Waarschuwingen en voorzorgen

Wees voorzichtig bij voorgeschiedenis van een ernstige of hevige reactie binnen 48 uur na een vorige vaccinatie met soortgelijke componenten.

Bij optreden van Guillain-Barrésyndroom binnen 6 weken na eerdere vaccinatie met tetanustoxoïd, zorgvuldig afwegen om te vaccineren.

Wees voorzichtig bij recent ontstane of progressieve neurologische aandoeningen, ongecontroleerde epilepsie of progressieve encefalopathie; Deze dienen eerst behandeld of gestabiliseerd te zijn.

De immunogeniciteit van het vaccin kan worden verminderd door een immunosuppressieve behandeling of immunodeficiëntie.

De veiligheid en werkzaamheid zijn niet vastgesteld voor kinderen < 3 jaar.

Eigenschappen

Gecombineerd vaccin tegen difterie, (acellulair) kinkhoest, tetanus en poliomyelitis (D(a)KTP). Aard van het antigenenmateriaal: dood, bacterieel (difterie, kinkhoest, tetanus); geïnactiveerd, viraal (poliomyelitis).

Groepsinformatie

difterie-/acellulair kinkhoest-/tetanus-/poliovaccin hoort bij de groep vaccins.

Kosten

Kosten laden…

Zie ook

Geneesmiddelgroep

Externe links